úterý 30. prosince 2008

sobota 27. prosince 2008

DOPE /dәup/
droga všeobecně; tráva - hovorová angličtina

One school bus driver in the USA was arrested for selling dope. Jeden řidič školního autobusu v USA byl zatčen kvůli tomu, že prodával drogy.
dope addict - člověk závislý na drogách, feťák

pondělí 22. prosince 2008

neděle 21. prosince 2008

YANKEE /jæŋki/
Američan - hovorová angličtina

Costa Rica was full of yankees. Kostarika byla plná Američanů.

POZNÁMKY:
1) V USA se tak většinou označuje člověk pocházející ze severu Spojených států. Mimo USA je to slangové označení pro Američana všeobecně.
2) Slovo se může zkrátit na Yank.

sobota 13. prosince 2008

RIP somebody OFF /rip/
okrást, ošidit - hovorová angličtina

If someone rips you off, he charges you too much money for something.
I´m sure they ripped me off. Jsem si jistá, že mě ošidili.
They were all trying to rip off the tourists. Všichni se snažili "natáhnout" turisty.

Translate:
Proč se mě snažíš ošidit?
Všechny banky tě chtějí okrást.
KEY

sobota 6. prosince 2008

YUCK! /jak/
Fuj!

Yuck! What a yucky green colour! Fuj! To je ale hnusná zelená barva!
It´s filthy! Yuck! To je špinavé! Fuj!

pátek 28. listopadu 2008

BRACES /breisiz/
rovnátka

I had to wear braces. Musela jsem nosit rovnátka.
Most people usually wear braces for about two years. Většina lidí obvykle nosí rovnátka dva roky.
I'm embarrassed to wear braces. Stydím se za to, že nosím rovnátka.
Her son has to wear braces on his teeth. Její syn musí nosit na zubech rovnátka.
What is it like to wear braces? Jaké je to nosit rovnátka?

Translate:
1) Moje dcera potřebuje rovnátka, co mám dělat?
2) Kdy jsi musel nosit rovnátka?

sobota 22. listopadu 2008

SHOT /šot/
panák, frťan - hovorová angličtina

A shot of a strong alcoholic drink is a small glass of it.
Mr Massey, give me a shot of whiskey. Pane Massey, dejte mi panáka whiskey.
Let´s have a shot of alcohol. Pojďme si dát frťana.
I don´t want a shot of anything, I just want a glass of water. Nechci panáka, chci jen sklenici vody.

Translate:
1) Nalil mu panáka vodky.
2) Nepij toho panáka tequily s tím červem!
KEY

sobota 15. listopadu 2008

NEAT /ni:t/
dobrý - hovorová US angličtina

That video game is really neat! Ta videohra je opravdu dobrá!
Joe has the neatest sister. Joe má tu nejlepší sestru.
We had a great time - it was pretty neat. Měli jsme se skvěle - bylo to dost dobré.

Translate:
1) Právě jsem viděl opravdu dobrý film.
2) Toto je tak dobrá písnička!
KEY

sobota 8. listopadu 2008

TEASE /ti:z/
škádlit, zlobit, dobromyslně dráždit, dělat si legrácky z koho

I was only teasing, I didn't want to upset you. Jenom jsem tě škádlil, nechtěl jsem tě rozčílit.
She teased her father about his bald head. Dělala si legrácky ze svého otce kvůli jeho plešaté hlavě.
I know they will tease me about being short. Vím, že si ze mě budou dělat srandu, protože jsem malý.

Translate:
1) Proč mě škádlil?
2) Myslíš si, že si ze mě zítra budou dělat lidé legrácky kvůli mému cizímu přízvuku?
KEY

čtvrtek 30. října 2008

MOODY /mu:di/
náladový; mrzutý, jsoucí ve špatné náladě

He is moody and jealous but my family love him. Je náladový a žárlivý, ale moje rodina ho miluje.
What happened? Why are you so moody today? Co se stalo? Proč máš dnes tak špatnou náladu?

Translate:
1) Ráno byl docela mrzutý.
2) Proč měla včera celý den tak špatnou náladu?
KEY

neděle 26. října 2008

NERD

/nә:(r)d/

buran, křupan - hovorová angličtina

nerd - a person, especially a man, who is unattractive and awkward or socially embarrassing
He used to be a real nerd in high school - I can't believe he's so handsome now. Na střední to býval takový křupan - nemůžu uvěřit, že je teď tak pohledný.

POZNÁMKA - Slovo se používá i pro někoho, kdo je do něčeho velmi "zažrán", nejčastěji do počítačů nebo do vědy.

Translate:
1) Proč musíš být takový buran?
2) Nemyslím si, že je to křupan.
KEY

čtvrtek 16. října 2008

MINGLE /miŋgl/
družit se, vmísit se mezi hosty, pohybovat se ve společnosti

mingle - to move among people and talk to them, especially at a party
You've been talking to Roger all evening, go and mingle among the other guests too! Celý večer se bavíš s Rogerem, jdi i mezi ostatní hosty!
If you’ll excuse me, I must go and mingle. Prosím, omluvte mne, musím se vmísit mezi hosty.

Translate:
1) Mike se rád pohyboval ve společnosti filmových hvězd.
2) Všichni ji nutili, aby se družila.

čtvrtek 9. října 2008

DODGY /dodži/
riskantní, ošemetný, divný, nebezpečný, prohnaný - hovorová angličtina

It´s a rather dodgy plan. Je to docela riskantní plán.
It was a dodgy situation. Byla to divná / ošemetná situace.
They got involved with a dodgy businessman and lost all their savings. Zapletli se s nepoctivým obchodníkem a přišli o všechny své úspory.
Be careful, that chair's a bit dodgy. Dávej pozor, ta židle je trochu divná.
I don’t want to get involved in anything dodgy. Nechci se zaplést do něčeho riskantního.

Translate:
1) Vydělal spoustu peněz, protože používal nějaké velmi divné / riskantní metody.
2) Pokud se dostaneš do nějaké ošemetné situace, zavolej mi.
KEY

dodgy houses in Glasgow

pondělí 29. září 2008

CONSEQUENCE /konsikwəns/
následek, výsledek, důsledek (často negativní)

as a consequence of sth. - následkem čeho, v důsledku čeho
I told the hairdresser to do what she wanted to my hair, and look at the consequences! Řekla jsem kadeřnici, aby mi s vlasy udělala, co chce a podívej se na ten výsledek!
He drove too fast with tragic consequences. Jel příliš rychle, což mělo tragické následky.
I decided to kill Mr Smith regadless of the consequences. Navzdory důsledkům jsem se rozhodla zabít pana Smithe.

Translate:
1) Už jsi zvážil možné následky?
2) Budeš muset čelit důsledkům svého chování.
KEY

pátek 26. září 2008

GRAB /græb/
popadnout, chňapnout, rychle sáhnout

He grabbed his daughter´s arm. Popadl svou dceru za ruku.
Someone grabbed me from behind. Někdo mě popadl zezadu.
Just grab the nearest chair and sit down! Sáhněte po nejbližší židli a sedněte si!

A mugger grabbed her handbag when she was walking across the park. Když šla parkem, ukradl jí zloděj kabelku.

Translate:
1) Náš pes popadl tu kost a utekl s ní pryč.
2) Popadněte nějaké židle a vraťte se!
3) Popadl svou oběť kolem krku.
KEY

čtvrtek 18. září 2008

THE 100th WORD OF THE WEEK

TIPSY /tipsi/
mírně opilý, stříknutý, trochu namazaný - hovorová angličtina

Some people say that "tipsy" is when you can't walk straight and "drunk" is when you can't walk at all. Někteří lidé tvrdí, že "tipsy" je když nemůžete jít rovně a "drunk" když nemůžete chodit vůbec.
The wine made Peter a bit tipsy. Petr byl z toho vína trochu opilý.
Auntie Lucy is getting a little tipsy again. Teta Lucy opět začíná být mírně opilá.

Translate:
1) Pokud jsi "tipsy", jsi trochu opilý.
2) Zdálo se, že byla mírně opilá.
KEY

čtvrtek 11. září 2008

HOAX /hәuks/
podvod, falešná zpráva, švidl; poplašný, podvodný e-mail

The word hoax is said to have come from the magic incantation hocus pocus. Říká se, že slovo "hoax" pochází z kouzelného zaklínadla hokus pokus.
It was a hoax virus warning. Byla to poplašná zpráva upozorňující na virus.
It was one of the biggest hoaxes in science. Byl to jeden z největších podvodů v
e vědě.
The emergency call turned out to be a hoax. Ukázalo se, že ten nouzový telefonát byla poplašná zpráva.

Translate:
1) Nerozšiřujte ten řetězový e-mail!
2) Nebyla to poplašná zpráva, opravdu tam hořelo.
KEY

pondělí 1. září 2008

DUMP /damp/
dát kopačky, dát košem - hovorová angličtina

If he's so awful, why don't you just dump him? Pokud je tak hrozný, proč mu nedáš kopačky?

Breakup Tips
Number 5

Don't break up with him/her on a day with special significance. For example, don't break up on Christmas Day or Easter. This is cruel and may remind him/her of the pain for years to come.

Number 4

Don't hedge. Get to the point. Be clear and specific. Don't blame or argue, and don't prolong the event.

Number 3

Some people do the "series breakup". They start by getting distant, then they suggest that both see other people, then they stop answering the telephone, etc. This just causes pain. Remember, you wouldn't cut off a dog's tail piece by piece, would you? You would do it all at once.

Number 2

Be considerate of your ex-lover's feelings, but don't back down. Also, don't promise to stay in touch or stay close friends. This leads to false hopes.

Number 1

Don't unload your hurt or anger on this person. Be detached, unemotional and specific. Breaking up is very difficult for both the person doing it as well as the person getting dumped. Always remember that you saw something in the person when you first got together. Regardless of what happened, he/she is still the same person you met.

Translate:
1) Proč mu dala kopačky?
2) Mám jí dát kopačky?
KEY

čtvrtek 26. června 2008

PULL OVER /pul əuvə(r)/
zajet ke kraji vozovky, zastavit u krajnice

Pull over! Stop the car! Zajeďte ke kraji vozovky! Zastavte!
We didn´t know why the car was pulled over by the police. Nevěděli jsme, proč policie zastavila to auto.
Just pull over here, I'll get out and walk the rest of the way. Tady mi zastav, já vystoupím a zbytek cesty dojdu pěšky.

Translate:
1) Proč jste museli zastavit (u krajnice)?
2) Zahlédla sanitku a zajela ke kraji vozovky.
KEY

neděle 22. června 2008

THE LAST BUT ONE
předposlední

I'm almost finished, this is the last but one page. Jsem téměř u konce, toto je předposlední stránka.

Translate:
1) Co budete dělat předposlední den ve škole?
2) Myslím si, že toto je předposlední slovíčko.
KEY

pátek 13. června 2008


WIMP /wimp/
strašpytel, chcípáček, měkota - hovorová angličtina

You are such a wimp! Jsi takový strašpytel!

Bottled water is for wimps!

sobota 7. června 2008

SNEAKY /sni:ki/
záludný, rafinovaný, tajný

to do sth. in a sneaky way = to do sth. in a secret and usually unfair way - dělat něco tajně a obvykle nepoctivým způsobem
a sneaky plan - záludný plán
That was a sneaky trick! To byla ale rafinovaná lest!

pátek 30. května 2008

JERK /ә:(r)k/
pitomec, hňup, blb (obvykle muž) - US SLANG

You stupid jerk! You've just spilled beer on my new shirt! Ty pitomče! Právě jsi mi polil pivem mou novou košili!
Why is he such a jerk? Proč je to takový blb?

sobota 24. května 2008

OUTGOING /autgәuiŋ/
otevřený, nesobecký, společenský

How to Be Outgoing?
Being "outgoing" isn't really that hard. Even the shyest people can accomplish being outgoing. Being outgoing really helps with your social life! But how can I be outgoing? You might ask. So, here's a how-to on how to be outgoing!

Steps:
1. Build up your confidence.
2. Feel comfortable.
3. Go out more often.
4. Smile more often.
5. Speak louder.
6. Speak to random people in the street.
7. Just talk.
8. Listen to people.
9. Voice your opinions.
10. Meet at least 1 new person everyday. Simply speak to them, smile and be yourself.

FULL VERSION

středa 14. května 2008

FYI
For Your Information - pro vaši/tvoji informaci; na vědomí (zkratka)

FYI: The school holidays will start in 46 days.


sobota 10. května 2008

DEMANDING

/di´ma:ndiŋ/

náročný

She set a demanding task. Zadala náročný úkol.
He's a very demanding child. Je to velmi náročné dítě.

Translate:
1) Ta práce je fyzicky náročná.
2) Je velice náročná, nikdy není s ničím spokojená.
KEY

neděle 4. května 2008

FAQ
Frequently Asked Questions
- často kladené dotazy (zkratka)

If you have any problems, consult the FAQs on our website. Pokud máte nějaké problémy, podívejte se na sekci "FAQ" na naší internetové stránce.

neděle 27. dubna 2008

STUBBORN /stabә(r)n/
tvrdohlavý, paličatý

He is as stubborn as a mule. Je tvrdohlavý jako mezek.

Translate:
1) Jsou oba tvrdohlaví.
2) Byl velmi tvrdohlavý, nechtěl změnit svůj názor ani postoj.
KEY

sobota 19. dubna 2008

BRAT

/bræt/

spratek, fracek

He is such a spoiled brat. Je to takový rozmazlený fracek. (V USA se píše spoiled, ale ve VB spoilt)

Translate:
1) Ona se chová jako rozmazlený fracek.
2) Myslím si, že tvůj bratranec je malý rozmazlený spratek.
KEY

pondělí 14. dubna 2008

neděle 13. dubna 2008

POKE /pәuk/
dloubnout, rýpnout, šťouchnout, píchnout (prstem, holí ap.)

He poked me in the back. Dloubl mě do zad.
Two kids were poking a stick into the mud. Dvě děti šťouchaly klackem do bahna.
She gave me a poke in the stomach. Píchla mě do žaludku.
Don’t poke her eye out with that stick! Nevypíchni jí oko tím klackem!

Translate:
1) Tím deštníkem někoho píchneš do oka, pokud nebudeš opatrný!
2) Dloubla ho loktem do žeber.
KEY

pátek 4. dubna 2008

STUNNING

/staniŋ/

fantastický, nádherný, atraktivní (věc, osoba); ohromující (událost)

We had a stunning view over the lake. Měli jsme fantastický výhled na jezero.
His performance was simply stunning. Jeho výkon byl ohromující.
The film is visually stunning. Ten film je po vizuální stránce ohromující.

Translate:
1) Vypadala v těch nových šatech opravdu nádherně.
2) Drahý, dnes večer vypadáš absolutně úchvatně.
KEY

sobota 29. března 2008

CHILL OUT /čil aut/
odpočívat, zvolnit tempo, zklidnit se - hovorová angličtina

chill out - to relax completely, or not allow things to upset you - opravdu odpočívat a nenechat se ničím znepokojovat
I'm just chilling out in front of the TV. Jenom odpočívám před telkou.

Chill out, dad. The train doesn't leave for another hour! Zklidni táto. Vlak neodjíždí dřív než za hodinu!
They sometimes meet up to chill out and watch a movie. Někdy se scházejí, aby si společně odpočinuli u nějakého filmu.

Translate:
1) Mohl by sis sednout a uklidnit se!
2) Včera jsem jen tak odpočívala.
KEY

sobota 22. března 2008

TICKLE /tikl/
lechtat, šimrat

Stop! You're tickling me! Přestaň! Lechtáš mě!
I tickled her feet and she laughed. Pošimral jsem ji na chodile a ona se zasmála.
My nose is tickling, I think I'm going to sneeze. Šimrá mě v nose, asi kýchnu.

Translate:
1) Přestaň mě lechtat!
2) Její vlasy ho šimraly na tváři.
KEY

pátek 14. března 2008

CLUMSY /klamzi/
nemotorný, neohrabaný

He is too clumsy for a boxer. Na boxera je příliš neohrabaný.
I can´t untie the knot, I´m so clumsy. Nemůžu rozvázat ten uzel, jsem tak nešikovný.
You are the clumsiest person I have ever met. Jsi nejneohrabanější člověk, co jsem kdy potkal. I spilt your coffee. Sorry - that was clumsy of me. Rozlil jsem tvou kávu. Promiň, jsem neohrabaný.

Translate:
1) To už je třetí sklenice, co jsi tento týden rozbil. Jsi tak neohrabaný!
2) Ona je tak neohrabaná, nikdy nedokáže utíkat rychle.
3) Za volantem je docela nemotorná.
KEY

neděle 2. března 2008

SLIPPERS

/slipә(r)z/

bačkory, pantofle

He came in his slippers. Přišel v bačkorách.
Put on your slippers! Obuj si své bačkory!

Translate:
1) Ty nové bačkory jsou tak pohodlné.
2) Právě jsem si koupila pár nových bačkor.
KEY

sobota 1. března 2008

PAL

/pæl/

kamarád
- hovorová angličtina

We used to be pals. Bývali jsme přátelé.

Translate:
1) Jsi můj nejlepší kámoš.
2) Už jsme kamarády mnoho let.
KEY

pondělí 18. února 2008

SUE /sju:/
podat žalobu, (za)žalovat

to sue sb for breach of contract - žalovat někoho za porušení smlouvy
to sue sb for $10 million (= in order to get money from sb) - žalovat někoho o 10 miliónů dolarů
They threatened to sue. Pohrozili žalobou.
He threatened to sue the company for negligence. Pohrozil tím, že zažaluje společnost za nedbalost.
He couldn´t even sue them for wrongful arrest. Dokonce je nemohl ani zažalovat za neoprávněné zatčení.
to sue for damages - žalovat o náhradu škody
She sued the paper for damages after they wrongly described her as a prostitute. Žalovala o náhradu škody poté, co ji neoprávněně označili za prostitutku.
She is suing her husband for (= in order to obtain) a divorce. Žádá o rozvod.


Translate:
Požádala o rozvod.
KEY

sobota 16. února 2008

NOD OFF
na chvíli usnout vsedě

I nodded off at a meeting. Na chvilku jsem na té schůzi usnul.
I kept nodding off. Usínal jsem.

Translate:
1) Byl jsem tak ospalý, že jsem na chvilku usnul.
2) Oba jsme na chvíli usnuli před televizí.
KEY

pondělí 11. února 2008

RUTHLESS

/ru:Ѳlәs/

bezohledný, bezcitný, krutý

a ruthless dictator - krutý diktátor
Some people believe that to succeed in this world you have to be ruthless. Někteří lidé věří, že aby uspěli v tomto světě, musí být bezohlední.
The way she behaved towards him was utterly ruthless. Chovala se k němu naprosto bezohledným způsobem.
We’ll have to be ruthless. Budeme muset být tvrdí.

Translate:
1) Politická moc byla v rukou několika bezcitných mužů.
2) Nesmíš mu věřit, protože je to bezohledný taktik.
KEY

sobota 2. února 2008

DROWSY /drauzi/
ospalý, mátožný

If you feel drowsy, you feel sleepy and you are unable to think clearly or do anything. Pokud se cítíte "drowsy", cítíte se ospale a nejste schopen jasně myslet nebo cokoliv dělat.
The room is so warm it's making me feel drowsy. V té místnosti je takové teplo, že se cítím ospale.
The tablets will make you drowsy. Ty tabletky způsobí, že se budete cítit ospale.

Translate:
1) Cítil jsem se ospale po té dlouhé jízdě
2) Ospalý řidič může být za volantem stejně tak nebezpečný jako opilec.
KEY

sobota 26. ledna 2008

ESSENTIAL /i´senšl/
nezbytný, nutný, nepostradatelný

Experience is essential for this job. Praxe je pro tuto práci nezbytná.
It is essential to keep the two groups separate. Je nutné držet ty dvě skupiny odděleně.
It is absolutely essential that you continue. Je nezbytně nutné, aby jsi pokračoval.
Qualifications are not essential but some previous experience is useful. Kvalifikace není nutná, ale předchozí praxe je užitečná.

Translate:
1) Co je nezbytné pro tuto práci?
2) Je pro nás nezbytné, aby jsi zůstal tam, kde jsi.
KEY

neděle 20. ledna 2008

DRAW THE CURTAINS /dro:/
zatáhnout nebo také roztáhnout závěsy/záclony

It was getting dark so I switched on the light and drew the curtains. Stmívalo se, tak jsem rozsvítil a zatáhl závěsy.
The curtains were drawn. Závěsy byly zatáhnuty.
Could you draw the curtains please? The sun´s shining in my eyes. Mohla bys prosím zatáhnout ty závěsy? Svítí mi do očí slunce.

Translate:
1) Zatáhni ty záclony!
2) Byla tma, tak jsem zatáhl závěsy.
KEY

neděle 13. ledna 2008

CHEAT SHEET /či:t ši:t/
tahák - hovorová angličtina

A cheat sheet - a piece of paper that contains notes or information, used for cheating during a written exam. Kousek papíru obsahující poznámky nebo informace, které jsou použity při podvádění během písemky.

Translate:
1) Neměl bys používat tahák, je to nepoctivé.
2) Právě jsem si napsal tahák.
KEY

pátek 4. ledna 2008

TEACHER´S PET
učitelův oblíbenec, oblíbený žák pana učitele, učitelův miláček


She is the teacher´s pet. Je to oblíbená žákyně pana učitele.

Translate:
1) Myslíš si, že jsem učitelův oblíbenec?
2) Jsi učitelův oblíbenec? Podívej se na tuto stránku a hned to zjistíš.
KEY