pondělí 18. února 2008

SUE /sju:/
podat žalobu, (za)žalovat

to sue sb for breach of contract - žalovat někoho za porušení smlouvy
to sue sb for $10 million (= in order to get money from sb) - žalovat někoho o 10 miliónů dolarů
They threatened to sue. Pohrozili žalobou.
He threatened to sue the company for negligence. Pohrozil tím, že zažaluje společnost za nedbalost.
He couldn´t even sue them for wrongful arrest. Dokonce je nemohl ani zažalovat za neoprávněné zatčení.
to sue for damages - žalovat o náhradu škody
She sued the paper for damages after they wrongly described her as a prostitute. Žalovala o náhradu škody poté, co ji neoprávněně označili za prostitutku.
She is suing her husband for (= in order to obtain) a divorce. Žádá o rozvod.


Translate:
Požádala o rozvod.
KEY

sobota 16. února 2008

NOD OFF
na chvíli usnout vsedě

I nodded off at a meeting. Na chvilku jsem na té schůzi usnul.
I kept nodding off. Usínal jsem.

Translate:
1) Byl jsem tak ospalý, že jsem na chvilku usnul.
2) Oba jsme na chvíli usnuli před televizí.
KEY

pondělí 11. února 2008

RUTHLESS

/ru:Ѳlәs/

bezohledný, bezcitný, krutý

a ruthless dictator - krutý diktátor
Some people believe that to succeed in this world you have to be ruthless. Někteří lidé věří, že aby uspěli v tomto světě, musí být bezohlední.
The way she behaved towards him was utterly ruthless. Chovala se k němu naprosto bezohledným způsobem.
We’ll have to be ruthless. Budeme muset být tvrdí.

Translate:
1) Politická moc byla v rukou několika bezcitných mužů.
2) Nesmíš mu věřit, protože je to bezohledný taktik.
KEY

sobota 2. února 2008

DROWSY /drauzi/
ospalý, mátožný

If you feel drowsy, you feel sleepy and you are unable to think clearly or do anything. Pokud se cítíte "drowsy", cítíte se ospale a nejste schopen jasně myslet nebo cokoliv dělat.
The room is so warm it's making me feel drowsy. V té místnosti je takové teplo, že se cítím ospale.
The tablets will make you drowsy. Ty tabletky způsobí, že se budete cítit ospale.

Translate:
1) Cítil jsem se ospale po té dlouhé jízdě
2) Ospalý řidič může být za volantem stejně tak nebezpečný jako opilec.
KEY