sobota 31. října 2009

BLOW /bləu/
zbabrat, zpackat; promarnit - hovorová angličtina

Don´t blow your chance and write to the magazines! Nepromarni svou šanci a napiš do těch časopisů!
She just blew it by not writing him back on time. Zpackala to tím, že mu neodepsala včas.

pátek 30. října 2009

neděle 25. října 2009

SLEAZY /sli:zi/
nechutný, oplzlý - hovorová angličtina

Some sleazy characters hang around here. Potulují se tady nechutná individua.
sleazy behaviour - oplzlé chování

čtvrtek 15. října 2009

COPYCAT /kopikæt/
papoušek; ten, kdo se opičí - hovorová angličtina

She is such a copycat. Ona se tak opičí.
Don´t be a copycat! Neopakuj se!


neděle 11. října 2009

TELLY /teli/
telka - hovorová angličtina

What's on telly tonight? Co je dneska v telce?
He spends most evenings just sitting in front of the telly. Večer většinou jen prosedí před telkou.

čtvrtek 1. října 2009

TURN DOWN /tә:(r)n daun/
zamítnout, odmítnout

Why did she turn down your invitation? Proč odmítla tvé pozvání?
He asked her to marry him but she turned him down. Požádal ji, aby si ho vzala, ale odmítla ho.
I turned it down. Odmítl jsem to.

Translate:
1) Musím je odmítnout.
2) Byl tak roztomilý, že ho nemohla odmítnout.
KEY