pondělí 25. června 2007

GROW ON somebody /grəu on/

přirůstat k srdci, získat si oblibu, začít se líbit

grow on - start to like something or someone
I didn´t use to like Terry, but lately he´s started to grow on me. Terryho jsem neměla ráda, ale v poslední době si mě získává.
You may not like it at first but it´s going to grow on you. Zpočátku se vám to třeba nebude líbit, ale přiroste vám to k srdci.

Translate:
1) Toto místo je mi stále bližší.
2) Prázdniny! "Uvidíme se" v září!

KEY

neděle 24. června 2007

HILARIOUS /hi´leəriəs/
veselý, legrační

hilarious - extremely amusing and causing a lot of laughter
He didn't like the film at all but I thought it was hilarious. Vůbec se mu nelíbil ten film, ale mně se zdál legrační.
a hilarious joke - legrační vtip

Translate:
Už jsi viděl ten legrační obrázek?
KEY

sobota 16. června 2007

BE KIDDING /bi kidiŋ/
dělat si legraci, tropit si žerty

Are you kidding me? Děláš si ze mě srandu?
I knew (that) he was kidding (me). Věděla jsem, že si dělá srandu.
You´re kidding! Děláš si srandu!

No kidding! (hovor.) Bez legrace!, Vážně!, Opravdu!
I really like your friends. No kidding. I´ll prove it to you. Opravdu mám rád tvé přátele. Vážně! Dokážu ti to.

Translate:
1) Nevěřím ti, děláš si srandu.
2) Potkala jsem je ve Švýcarsku. Vážně!
KEY

pátek 8. června 2007

FLINCH /flinč/
trhnout sebou, ucuknout

He didn't even flinch when the nurse cleaned the wound. Ani neucukl, když mu sestřička čistila tu ránu.
He flinched as if she'd slapped him. Trhl sebou, jako kdyby mu dala facku.

Translate:
1) Trošku ucukl.
2) Trhla sebou, ale tentokrát to nebylo strachem, ale údivem.
KEY

sobota 2. června 2007

SORT something OUT /so:(r)t aut/
SORT OUT something
vyřešit (problém..)

We sorted our problems out. / We sorted out our problems. Vyřešili jsme své problémy.
We sorted them out. (!! NEVER: We sorted out them.) Vyřešili jsme je.
We sorted it out. (!! NEVER: We sorted out it.) Vyřešili jsme to.
I'm going to give them some time to sort their own problems out. / .. to sort out their own problems. Dám jim nějaký čas na to, aby si vyřešili své vlastní problémy.
They need me there to sort it out. Potřebují mě tam, abych to vyřešil.

Translate:
1) Vyřešili jsme si své problémy a nyní je vše v pořádku.
2) Musíme si vyřešit nějaké věci mezi sebou.
3) Je načase to vyřešit!
4) Naše problémy byly vyřešeny.
KEY