úterý 31. října 2006

HITCHHIKE /hičhaik/
stopovat, jezdit (auto)stopem

Women should never hitchhike on their own. Ženy by nikdy neměly samy stopovat.

POZNÁMKA
hitchhiker - stopař
Jack often picks up hitchhikers. Jack často bere stopaře.

Translate:
1) Srazilo ho auto, když stopoval.
2) Řekla, že chce stopovat.
3) Řekl mi, že nebude stopovat.
KEY

pátek 27. října 2006

GIGGLE /gigl/
hihňat se, chichotat se

Stop that giggling at the back! Přestaňte se tam vzadu chichotat!
You are so childish, don´t giggle all the time! Vy jste tak infantilní, nehihnějte se stále!

Translate:
1) Hihňala se své vlastní hlouposti.
2) Bylo obtížné přestat se chichotat.
3) Hihňala se jeho vtipu, když najednou uviděla svého kluka.
KEY

neděle 22. října 2006

HANDY /hændi/
a) užitečný, praktický

Something that is handy is useful and easy to use.
The book gives handy hints on... Kniha poskytuje užitečné rady o...
If you say that something will come in handy, you mean that it will be useful. (neformální použití)
My knives came in handy. Mé nože byly užitečné.

b) při ruce, nedaleko

Always keep a first-aid kit handy. Vždy měj při ruce lékárničku.

Translate:
1) Mobilní telefon je tak užitečná věc, že...
2) Nevyhazuj ty láhve, budou se hodit.
3) To je dobrý nápad mít vždy při ruce lékárničku.
4) Tato praktická konvice byla zakoupena ve Španělsku.
KEY

neděle 15. října 2006

GOSSIP /gosip/
a) šířit drby, pomlouvat; tlachat

If you gossip, you talk informally with someone about other people or local events.
People have started to gossip about us. Lidé nás začali pomlouvat.
She never gossiped. Nikdy nešířila drby / nepomlouvala.
Don´t gossip about them! Nepomlouvej je!

b) klepy, drby, pomluvy; klábosení; společenské klepy

What´s the latest gossip? Jaké jsou nejnovější drby?

Translate:
1) Nevěřila všem těm pomluvám.
2) Tak už nemluvme (netlachejme) o minulosti!
3) Přestaň pomlouvat!
4) Řekni nám nejnovější drby!
KEY

čtvrtek 5. října 2006

REVISION
Fill in the sentences. Use these words.

fluffy, mess around, home-made, bully, decent, scruffy, work out, hug, stiff, come up with, mystery, spades, folks, crap, slacker, engaged, tame, ridiculous, yell, freak

1) A ......................... is something strange that we cannot explain.
2) Why is your pillow ......................... than mine?
3) A ......................... is someone who is lazy and does much less work than they should.
4) I like ......................... brownies.
5) At my school you were regarded as a ......................... if you weren't interested in sport.
6) clubs, diamonds, ......................... , hearts
7) Don´t give me that ......................... .
8) I ......................... a good plan but you refused it.
9) I didn´t have time to write letters to my ......................... .
10) I´m looking for a job with a ......................... salary.
11) If you ......................... , you do physical exercises in order to make your body strong and fit.
12) It's ......................... to expect that she will love you.
13) She worked as a secretary despite her ......................... appearance.
14) Don´t ......................... them!
15) He got ......................... to her 11 years ago and he hasn´t married her yet.
16) She ......................... at them to get out!
17) Some of the waitresses were ......................... instead of working.
18) The dough is ......................... .
19) We ......................... and kissed.
20) You have to ......................... your dog, it is quite disobedient.
KEY