pondělí 29. září 2008

CONSEQUENCE /konsikwəns/
následek, výsledek, důsledek (často negativní)

as a consequence of sth. - následkem čeho, v důsledku čeho
I told the hairdresser to do what she wanted to my hair, and look at the consequences! Řekla jsem kadeřnici, aby mi s vlasy udělala, co chce a podívej se na ten výsledek!
He drove too fast with tragic consequences. Jel příliš rychle, což mělo tragické následky.
I decided to kill Mr Smith regadless of the consequences. Navzdory důsledkům jsem se rozhodla zabít pana Smithe.

Translate:
1) Už jsi zvážil možné následky?
2) Budeš muset čelit důsledkům svého chování.
KEY

pátek 26. září 2008

GRAB /græb/
popadnout, chňapnout, rychle sáhnout

He grabbed his daughter´s arm. Popadl svou dceru za ruku.
Someone grabbed me from behind. Někdo mě popadl zezadu.
Just grab the nearest chair and sit down! Sáhněte po nejbližší židli a sedněte si!

A mugger grabbed her handbag when she was walking across the park. Když šla parkem, ukradl jí zloděj kabelku.

Translate:
1) Náš pes popadl tu kost a utekl s ní pryč.
2) Popadněte nějaké židle a vraťte se!
3) Popadl svou oběť kolem krku.
KEY

čtvrtek 18. září 2008

THE 100th WORD OF THE WEEK

TIPSY /tipsi/
mírně opilý, stříknutý, trochu namazaný - hovorová angličtina

Some people say that "tipsy" is when you can't walk straight and "drunk" is when you can't walk at all. Někteří lidé tvrdí, že "tipsy" je když nemůžete jít rovně a "drunk" když nemůžete chodit vůbec.
The wine made Peter a bit tipsy. Petr byl z toho vína trochu opilý.
Auntie Lucy is getting a little tipsy again. Teta Lucy opět začíná být mírně opilá.

Translate:
1) Pokud jsi "tipsy", jsi trochu opilý.
2) Zdálo se, že byla mírně opilá.
KEY

čtvrtek 11. září 2008

HOAX /hәuks/
podvod, falešná zpráva, švidl; poplašný, podvodný e-mail

The word hoax is said to have come from the magic incantation hocus pocus. Říká se, že slovo "hoax" pochází z kouzelného zaklínadla hokus pokus.
It was a hoax virus warning. Byla to poplašná zpráva upozorňující na virus.
It was one of the biggest hoaxes in science. Byl to jeden z největších podvodů v
e vědě.
The emergency call turned out to be a hoax. Ukázalo se, že ten nouzový telefonát byla poplašná zpráva.

Translate:
1) Nerozšiřujte ten řetězový e-mail!
2) Nebyla to poplašná zpráva, opravdu tam hořelo.
KEY

pondělí 1. září 2008

DUMP /damp/
dát kopačky, dát košem - hovorová angličtina

If he's so awful, why don't you just dump him? Pokud je tak hrozný, proč mu nedáš kopačky?

Breakup Tips
Number 5

Don't break up with him/her on a day with special significance. For example, don't break up on Christmas Day or Easter. This is cruel and may remind him/her of the pain for years to come.

Number 4

Don't hedge. Get to the point. Be clear and specific. Don't blame or argue, and don't prolong the event.

Number 3

Some people do the "series breakup". They start by getting distant, then they suggest that both see other people, then they stop answering the telephone, etc. This just causes pain. Remember, you wouldn't cut off a dog's tail piece by piece, would you? You would do it all at once.

Number 2

Be considerate of your ex-lover's feelings, but don't back down. Also, don't promise to stay in touch or stay close friends. This leads to false hopes.

Number 1

Don't unload your hurt or anger on this person. Be detached, unemotional and specific. Breaking up is very difficult for both the person doing it as well as the person getting dumped. Always remember that you saw something in the person when you first got together. Regardless of what happened, he/she is still the same person you met.

Translate:
1) Proč mu dala kopačky?
2) Mám jí dát kopačky?
KEY