sobota 26. prosince 2009

pátek 25. prosince 2009

LA-LA LAND /la: la: lænd/

říše snů, nereálný svět

Most celebrities live in their la-la land. Většina celebrit žije ve svém vlastním světě, odtrženém od reality.
What's going on with Amy? She seems to be in la-la land. Co se děje s Amy? Zdá se, že je úplně mimo realitu.


POZNÁMKA

Pochází z L(os) A(ngeles).

středa 23. prosince 2009

RUSTY /rasti/
rezavý, zrezavělý

What shall we do with our rusty car? Co máme dělat se svým rezavým autem?
a rusty nail - rezavý hřebík

sobota 12. prosince 2009

BITCHY /biči/
uštěpačný, jízlivý - hovorová angličtina

She's so bitchy! Ona je tak jízlivá!
a bitchy remark - uštěpačná poznámka

neděle 6. prosince 2009

DEADLINE /dedlain/
poslední termín, uzávěrka

The deadline for your homework is Thursday. Čtvrtek je poslední termín pro vaše domácí úkoly.
There's no way I can meet the deadline. V žádném případě nestihnu tu uzávěrku.
I didnt´t miss the deadline! Stihla jsem to!


Translate
1) Včera byl poslední termín pro vaši práci.
2) Poslední termín pro vaše přihlášky je 11. listopadu.
KEY

sobota 28. listopadu 2009

GIVE somebody A RING
zavolat / brnknout někomu - hovorová angličtina

Give me a ring sometime. Někdy mi brnkni.
I´ll give you a ring tomorrow. Zítra ti brnknu.
Why don´t you give her a ring? Proč jí nezavoláš?

School girls in La Havana, Cuba

sobota 21. listopadu 2009

BRO /brәu/
brácho, kámo - hovorová angličtina

Wazzup bro? Jak to jde kámo?

sobota 14. listopadu 2009

HOOKER /hukə(r)/
šlapka, štětka - hovorová angličtina

He couldn´t know that she was a hooker. Nemohl vědět, že je to šlapka.

neděle 8. listopadu 2009

BIG DEAL /big di:l/
velká věc, něco mimořádného - hovorová angličtina

It´s no big deal. O nic nejde.
Why do you make such a big deal out of this? Proč z toho děláš takovou vědu?

sobota 31. října 2009

BLOW /bləu/
zbabrat, zpackat; promarnit - hovorová angličtina

Don´t blow your chance and write to the magazines! Nepromarni svou šanci a napiš do těch časopisů!
She just blew it by not writing him back on time. Zpackala to tím, že mu neodepsala včas.

pátek 30. října 2009

neděle 25. října 2009

SLEAZY /sli:zi/
nechutný, oplzlý - hovorová angličtina

Some sleazy characters hang around here. Potulují se tady nechutná individua.
sleazy behaviour - oplzlé chování

čtvrtek 15. října 2009

COPYCAT /kopikæt/
papoušek; ten, kdo se opičí - hovorová angličtina

She is such a copycat. Ona se tak opičí.
Don´t be a copycat! Neopakuj se!


neděle 11. října 2009

TELLY /teli/
telka - hovorová angličtina

What's on telly tonight? Co je dneska v telce?
He spends most evenings just sitting in front of the telly. Večer většinou jen prosedí před telkou.

čtvrtek 1. října 2009

TURN DOWN /tә:(r)n daun/
zamítnout, odmítnout

Why did she turn down your invitation? Proč odmítla tvé pozvání?
He asked her to marry him but she turned him down. Požádal ji, aby si ho vzala, ale odmítla ho.
I turned it down. Odmítl jsem to.

Translate:
1) Musím je odmítnout.
2) Byl tak roztomilý, že ho nemohla odmítnout.
KEY

neděle 27. září 2009

FALL ASLEEP /fo:l e´sli:p/
usnout

My brother-in-law fell asleep right after the work and slept for 12 hours. Můj švagr usnul hned po práci a spal 12 hodin.
When did you fall asleep? Kdy jsi usnul?

Translate:
1) Nemohl jsem usnout.
2) Je pravda, že tvoje švagrová usnula hned po večeři?
KEY

pátek 18. září 2009

SHELL OUT /šel aut/
vypláznout prachy, zaplatit - hovorová angličtina

I shelled out fifty pounds for the tickets! Dal jsem za ty lístky 50 liber!
How much did you have to shell out? Kolik jste museli zaplatit?
They shelled out a lot of money for the recording studio. Za to nahrávací studio vysolili spoustu peněz.

pátek 11. září 2009

CRAP /kræp/
kec(y), nesmysl(y), blbost(i) - hovorová angličtina

Let’s cut the crap and get down to business. Nekecejme blbosti a vraťme se zpátky k práci.
I ate so much crap. Snědl jsem tolik blbostí.
Cut the crap! Nekecej blbosti!

pátek 4. září 2009

PICKY /piki/
vybíravý - hovorová angličtina

Her daughter is a picky eater. Její dcera je vybíravá v jídle.
My boss is very picky about his clothes. Můj šéf je hrozně vybíravý co se týče oblečení.

středa 1. července 2009

SWELL /swel/
báječný, skvělý - hovorová angličtina

That was a swell idea. To byl skvělý nápad.
Have a swell time! Mějte se báječně!


středa 24. června 2009

GOOSEBUMPS /gu:sbamps/
husí kůže

You're cold - look, you've got goosebumps! Je ti zima - podívej, máš husí kůži!
What music gives you goosebumps or moves you to tears?

neděle 21. června 2009

ID /aj di:/
např. řidičák, občanský průkaz - cokoliv, čím se můžete prokázat, kdo jste - hovorová angličtina

Have you got any ID? A driving licence or cheque card will do. Máte nějakou ID? Postačí řidičák nebo šeková knížka.
May I see your ID? Můžu vidět vaši ID?
an ID card = an identity card

pondělí 8. června 2009

FREAK OUT /fri:k aut/
bláznit, vyvádět - hovorová angličtina

If someone freaks out, he/she is extremely surprised, upset or angry. Pokud někdo “freaks out“, znamená to, že je velmi překvapený, rozrušený nebo rozzlobený.
He freaked out when he heard he'd got the job. On začal úplně bláznit, když se dozvěděl, že dostal tu práci.
Her parents freaked out when she told them she was pregnant. Její rodiče začali vyvádět, když jim řekla, že je těhotná
.

Pamatuješ si, co znamená FREAK? see here

středa 3. června 2009

WET BLANKET /wet blenkit/
kdo zkazí každou legraci, nudný patron, morous - hovorová angličtina

Wet blanket is a person who spoils the pleasure of others. “Wet blanket“ je osoba, která kazí potěšení ostatních.
Don't be such a wet blanket - the party will be fun! Nebuď takový morous - ten večírek bude zábavný!

středa 27. května 2009

CHEESY /či:zi/
laciný, kýčovitý - US slang

I think that was a bit cheesy advert. Myslím si, že to byla truchu kýčovitá reklama.
Let´s buy a bottle of wine and rent a cheesy movie. Kupme si láhev vína a půjčme si nějakou “blbost“.

sobota 23. května 2009

CRAVE /kreiv/
toužit, žadonit, nutně potřebovat

Many young children crave attention. Mnoho malých dětí touží po pozornosti.
I crave you. Toužím po tobě.
He has always craved excitement. Vždycky toužil po vzrušení.
Why do I crave chocolate everyday? Proč každý den nutně potřebuji čokoládu?sobota 16. května 2009

HEADS OR TAILS?
panna nebo orel?

heads or tails? - asked before you toss a coin into the air and want someone else to guess which side it will land on

pondělí 4. května 2009

BIMBO /bimbəu/
atraktivní, ale hloupá - hovorová angličtina

Martin goes out with an empty-headed bimbo. Martin chodí s nějakou hloupou nánou.
I can´t believe that he likes bimbos. Nemůžu tomu uvěřit, že se mu líbí hloupé kačeny.


pondělí 27. dubna 2009

FAKE /feik/
předstírat

She isn't really crying, she's just faking it. Ve skutečnosti nepláče, jenom to předstírá.
He wasn´t sick - he was just faking it. Nebyl nemocný - jenom to předstíral.
Don´t fake the surprise, you knew that it wasn´t true! Nepředstírej, že jsi překvapená, přece jsi věděla, že to není pravda!

Translate:
1) Myslíš, že to přestírá (ona)?
2) Předstíral, že má infarkt.
KEY

neděle 19. dubna 2009

HICKEY /hiki/
cucflek

He gave her a hickey. Udělal jí cucflek.
Do you know how she got rid of the hickey? Víš, jak se zbavila toho cucfleku?

pondělí 13. dubna 2009

TAKE OFF
odjet, odejít (náhle, trochu ve spěchu)
- hovorová angličtina

When did they take off? Kdy odjeli?
She just took off to Paris. Prostě odjela do Paříže.

Translate:
1) Právě odešel.
2) Musíte odejít?
KEY

pondělí 6. dubna 2009

HUNK /haŋk/
fešák, přitažlivý muž - hovorová angličtina

hunk - a tall strong attractive man
He’s a real hunk. Je to opravdový fešák.


neděle 5. dubna 2009

"Tento týden jsem využil slovíčka z blogu. Dostal jsem nabídku práce pojišťováka, ale nevzal jsem to a název firmy byl Broke Consulting, tam bych si moc peněz nevydělal." ...píše Petr :-)

středa 1. dubna 2009

BROKE /brәuk/
bez peněz, na mizině - hovorová angličtina

Shannon spent all his money so now he's broke. Shannon utratil všechny své peníze, takže je teď na mizině.
I can't afford to go on holiday this year - I'm broke. Nemůžu si dovolit jet letos na dovolenou - jsem bez peněz.

sobota 28. března 2009

HAIRY /heәri/
nebezpečný (ale svým způsobem vzrušující) - hovorová angličtina

That was a pretty hairy situation. To byla ale dost nebezpečná situace.
That was a hairy plane trip. I am glad the storm is over. To byl ale strašný let. Jsem rád, že je po bouřce.
Things may get a little hairy around here soon. Brzy to tady možná začne být pěkně nebezpečné.

sobota 21. března 2009

BLESS YOU! /bles ju:/
Na zdraví!

Bless you! - you say to somebody after he/she has sneezed. Bless you! - říkáme poté, co někdo kýchne.
We will miss you!

čtvrtek 12. března 2009

SCREW AROUND /skru: ә´raund/
flákat se - hovorová angličtina

If you screw around all day at work, you will have to come back again. Pokud se budeš celý den v práci flákat, budeš muset ještě přijít.
Stop screwing around and get to work! Přestaň se flákat a začni pracovat!

Translate:
Neflákám se, přemýšlím.
KEY

středa 4. března 2009

LAID-BACK /leid bæk/
uvolněný, bezstarostný, v pohodě - hovorová angličtina

laid-back - calm and relaxed
I've never seen her worried - she's so laid-back.

Whether you're a worrywart, a perfectionist, an overachiever, or a workaholic, you've probably envied people who seem to float through life gracefully, never concerned about what might happen if they don't do this or don't do that. Perhaps they're not the most motivated or accomplished people you've met, but they always seem content. If you're on the opposite end of the spectrum--always doing, never satisfied--here's how to sit back, relax, and
enjoy the ride that is your life!

pátek 27. února 2009

LOO /lu:/
záchod, toaleta - britská hovorová angličtina

I'll just go to the loo. Skočím si na záchod.
She’s gone to the loo. Právě odešla na záchod.
Can I use your loo, please? Můžu si zajít na váš záchod?

pátek 20. února 2009

BOOBS /bu:bz/
prsa, ňadra - hovorová angličtina

You know her - dark hair and big boobs. Však ji znáš - černé vlasy a velká ňadra.

středa 11. února 2009

CRACK somebody UP /kræk/
rozesmát někoho - hovorová angličtina

crack (sb.) up - to suddenly laugh a lot, or to make someone suddenly laugh a lot
I took one look at her and cracked up. Jen jsem na ni mrkla a rozesmála jsem se.
Joey’s so funny, he always cracks me up. Joye je tak legrační, vždycky mě rozesměje.
This cracked me up. Toto mě rozesmálo.

pátek 6. února 2009

HANKIE /hæŋki/
kapesník - hovorová angličtina

Where is my hankie, I need to blow my nose. Kde mám kapesník, potřebuji se vysmrkat.

POZNÁMKY:
1) Also spelled as hanky.
2) It is the same as handkerchief.

pátek 30. ledna 2009

PROM /prom/
školní ples - americká angličtina

prom / high school prom - společenský večírek, který se koná pro studenty na střední škole. Na “prom“ jdete většinou se svým přítelem/přítelkyní, ale ... you can certainly go to the prom alone. Many people who are not dating anyone go there alone and have lots of fun dancing with many different people once they get there. You can also just go there with friends and dance with friends, it really doesn't matter.

junior prom - for students finishing their 11th grade year
senior prom - for students finishing their high school years

The origin of "prom" is from the French word: promenade, meaning walk or stroll.

pátek 23. ledna 2009

CHUBBY /čabi/
baculatý, boubelatý

I used to have chubby cheeks. Mívala jsem baculaté tváře.
She has such chubby legs! Ona má tak baculaté nohy!
My American friend Richard is a chubby guy. Můj americký kamarád Richard je trošku baculatější chlapík.

a chubby child - baculaté dítě

pátek 16. ledna 2009

BLT SANDWICH

/bi: el ti: sænwič/

sendvič obsahující slaninu, hlávkový salát a rajče

The BLT is a popular sandwich containing Bacon, Lettuce, and Tomato. BLT je oblíbený sendvič, který obsahuje slaninu, hlávkový salát a rajče.
I’ll have a BLT with extra mayonnaise.

sobota 10. ledna 2009

STICK AROUND

/stik ә´raund/

zůstat blízko, nechodit daleko - hovorová angličtina

She didn´t want to stick around. Nechtěla zůstat.
Just stick around! Zůstaň!
I´ll stick around, don´t worry. Zůstanu, neboj.


Translate:
1) Nezůstali jsme, abychom to zjistili.
2) Pokud tady zůstaneš, uvidíš všechno.
3) Zůstaň tady a já ti ukážu, co mám.
KEY

čtvrtek 1. ledna 2009

LULLABY /laləbai/
ukolébavka

She is so cute singing a lullaby to her doll. Ona je tak roztomilá, když zpívá ukolébavku své panence.
Do you sing lullabies to your baby? Zpíváš ukolébavky svému dítěti?