sobota 30. prosince 2006

pondělí 25. prosince 2006

OVEREAT /əuvər´i:t/
přejíst se, přejídat se

If you overeat (yourself), you eat more than you really need to or more than is healthy. Pokud se přejídáš, jíš více než opravdu potřebuješ nebo víc než je zdravé.
Obesity is only partly caused by overeating. Obezita je jen částečně způsobena přejídáním se.

Translate:
1) Přejedl jsem se, protože to jídlo bylo tak dobré.
2) Nepřejídej se! Bude ti blbě!
3) Přejedla se, protože byla nešťastná.
KEY

pátek 22. prosince 2006

SNOWFLAKE /snəufleik/
sněhová vločka

Snowflakes were melting in her hair. Sněhové vločky ji tály vlasech.

Translate:
1) Když uviděla ty sněhové vločky, začala se těšit na Vánoce.
2) Přeji vám všem veselé Vánoce!
KEY

neděle 17. prosince 2006

FIX /fix/
a) opravit, spravit

Can you fix my car? Můžete mi opravit mé auto?.
I learned how to fix radios in the Army. V armádě jsem se naučil opravovat rádia.

b) dát do pořádku, upravit

Fix your hair and make up! Uprav si vlasy a make up!
He fixed his spectacles and started to read. Upravil si brýle a začal číst.

c) udělat (jídlo) americká angličtina, neformální použití

What time shall I fix the supper? V kolik hodin mám udělat tu večeři?
He fixed himself a drink. Udělal si drink.

Translate:
1) Nemohli opravit můj starý počítač, takže jsem si koupil nový.
2) Šla do svého pokoje, aby si upravila vlasy.
3) Udělej nám nějaké sendviče!
KEY

pondělí 4. prosince 2006

YAWN /jo:n/
a) zívat, zívnout

If you yawn, you open your mouth very wide and breathe in more air than usual, often when you are tired or when you are not interested in something.
I can't stop yawning.
He yawned good night. Se zívnutím řekl dobrou noc.

b) zívnutí

"I´m tired," he said, and gave a big yawn...

Translate:
1) Chce se mi zívnout.
2) Co s tebou je? Proč stále zíváš?
3) Přestaň zívat!
KEY

úterý 28. listopadu 2006

CHEAT /či:t/
a) podvádět, švindlovat

If you cheat on your husband or wife, you secretly have a sexual relationship with someone else. Pokud podvádíte svého manžela nebo manželku, máte tajně sexuální vztah s někým jiným.
She cheated in the test. She copied everything from her neighbour. Podváděla v testu. Opsala všechno od svého souseda.
He was cheating at cards. Švindloval v kartách.

b) podvodník, kdo podvádí (při písemce ap.)

Don´t call me a cheat / (a cheater)! Neříkej mi, že jsem podvodník!

Translate:
1) Zjistila, že ji podvádí.2) Vdala se, ale její manžel ji podváděl.
3) Vzala si Petra, ale podvedl ji.
4) Podvádí svého manžela.
KEY

úterý 21. listopadu 2006

QUEER /kwi:(r)/
a) homosexuál, teplouš, buzerant (zejména muž)

POZNÁMKA
gay - neutrální
queer - urážlivé; ale "Homosexuals sometimes use this word in a way that is not offensive."

b) divný, zvláštní (zastaralé použití)

She had a queer way of talking. Měla zvláštni způsob mluvy.
There was a queer noise in the corridor. Na chodbě byl podezřelý hluk.
a queer fellow - podivín

Translate:
1) Cítím se divně (špatně).
2) Zařvala na něho, že je teplouš.
KEY

čtvrtek 16. listopadu 2006

SPOOKY /spu:ki/
strašidelný - hovorová angličtina

A place that is spooky has a frightening atmosphere. Místo, které je "spooky", má děsivou atmosféru.

SPOOKY FACTS - Abraham Lincoln vs. John F. Kennedy:
1. Abraham Lincoln was elected to Congress in 1846. John F Kennedy was elected to Congress in 1946.
2. Abraham Lincoln was elected President in 1860. John F. Kennedy was elected President in 1960.
3. The names Lincoln and Kennedy each contain seven letters. Both were particularly concerned with civil rights. Both wives lost a child while living in the White House.
4. Both Presidents were shot on a Friday. Both Presidents were shot in the head. 5. Lincoln’s secretary was named Kennedy. Kennedy’s secretary was named Lincoln.
6. Both were assassinated by Southerners.
7. Both were succeeded by Southerners named Johnson.
8. Andrew Johnson, who succeeded Lincoln, was born in 1808. Lyndon Johnson, who succeeded Kennedy, was born in 1908.
9. John Wilkes Booth, who assassinated Lincoln, was born in 1839. Lee Harvey Oswald, who assassinated Kennedy, was born in 1939.
10. Both assassins were known by their three names. Both names are composed of fifteen letters.
11. Lincoln was shot at the theater named ‘Kennedy.’ Kennedy was shot in a car called ‘Lincoln.’
12. Booth ran from the theater and was caught in a warehouse. Oswald ran from a warehouse and was caught in a theater.
13. Booth and Oswald were assassinated before their trials.
14. A week before Lincoln was shot, he was in Monroe, Maryland. A week before Kennedy was shot, he was with Marilyn Monroe.

Translate:
1) Neřekla nám nic o tom strašidelném zámku.
2) Ta shoda okolností byla strašidelná.
3) Řekni nám ten strašidelný příběh!
KEY

sobota 11. listopadu 2006

WATCH OUT (FOR)
dávat si pozor (na), být opatrný (na)

Watch out! Pozor!
Watch out for the latest news! Sleduj poslední zprávy! (nenech si je ujít)
If you don´t watch out, he will steal something from you. Pokud si nedáte pozor, něco vám ukradne.

Translate:
1) Dávej pozor na auta, když přecházíš cestu!
2) Zavolal nám, abychom si dali pozor na policejní vozidla.
3) Dávej si pozor na kapesní zloděje!
KEY

úterý 31. října 2006

HITCHHIKE /hičhaik/
stopovat, jezdit (auto)stopem

Women should never hitchhike on their own. Ženy by nikdy neměly samy stopovat.

POZNÁMKA
hitchhiker - stopař
Jack often picks up hitchhikers. Jack často bere stopaře.

Translate:
1) Srazilo ho auto, když stopoval.
2) Řekla, že chce stopovat.
3) Řekl mi, že nebude stopovat.
KEY

pátek 27. října 2006

GIGGLE /gigl/
hihňat se, chichotat se

Stop that giggling at the back! Přestaňte se tam vzadu chichotat!
You are so childish, don´t giggle all the time! Vy jste tak infantilní, nehihnějte se stále!

Translate:
1) Hihňala se své vlastní hlouposti.
2) Bylo obtížné přestat se chichotat.
3) Hihňala se jeho vtipu, když najednou uviděla svého kluka.
KEY

neděle 22. října 2006

HANDY /hændi/
a) užitečný, praktický

Something that is handy is useful and easy to use.
The book gives handy hints on... Kniha poskytuje užitečné rady o...
If you say that something will come in handy, you mean that it will be useful. (neformální použití)
My knives came in handy. Mé nože byly užitečné.

b) při ruce, nedaleko

Always keep a first-aid kit handy. Vždy měj při ruce lékárničku.

Translate:
1) Mobilní telefon je tak užitečná věc, že...
2) Nevyhazuj ty láhve, budou se hodit.
3) To je dobrý nápad mít vždy při ruce lékárničku.
4) Tato praktická konvice byla zakoupena ve Španělsku.
KEY

neděle 15. října 2006

GOSSIP /gosip/
a) šířit drby, pomlouvat; tlachat

If you gossip, you talk informally with someone about other people or local events.
People have started to gossip about us. Lidé nás začali pomlouvat.
She never gossiped. Nikdy nešířila drby / nepomlouvala.
Don´t gossip about them! Nepomlouvej je!

b) klepy, drby, pomluvy; klábosení; společenské klepy

What´s the latest gossip? Jaké jsou nejnovější drby?

Translate:
1) Nevěřila všem těm pomluvám.
2) Tak už nemluvme (netlachejme) o minulosti!
3) Přestaň pomlouvat!
4) Řekni nám nejnovější drby!
KEY

čtvrtek 5. října 2006

REVISION
Fill in the sentences. Use these words.

fluffy, mess around, home-made, bully, decent, scruffy, work out, hug, stiff, come up with, mystery, spades, folks, crap, slacker, engaged, tame, ridiculous, yell, freak

1) A ......................... is something strange that we cannot explain.
2) Why is your pillow ......................... than mine?
3) A ......................... is someone who is lazy and does much less work than they should.
4) I like ......................... brownies.
5) At my school you were regarded as a ......................... if you weren't interested in sport.
6) clubs, diamonds, ......................... , hearts
7) Don´t give me that ......................... .
8) I ......................... a good plan but you refused it.
9) I didn´t have time to write letters to my ......................... .
10) I´m looking for a job with a ......................... salary.
11) If you ......................... , you do physical exercises in order to make your body strong and fit.
12) It's ......................... to expect that she will love you.
13) She worked as a secretary despite her ......................... appearance.
14) Don´t ......................... them!
15) He got ......................... to her 11 years ago and he hasn´t married her yet.
16) She ......................... at them to get out!
17) Some of the waitresses were ......................... instead of working.
18) The dough is ......................... .
19) We ......................... and kissed.
20) You have to ......................... your dog, it is quite disobedient.
KEY

sobota 30. září 2006

FREAK /fri:k/
podivín, divný patron (člověk odlišný od většiny)

Don´t be such a freak! Nebuď takový podivín!
At my school you were regarded as a freak if you weren't interested in sport. Na naší škole jsi byl považován za divného patrona, pokud tě nezajímal sport.

Translate:
1) Znáš toho podivína?
2) Neřekl bych, že je podivín.
KEY

pátek 29. září 2006

YELL /jel/
řvát, křičet, ječet

He yelled for help. Zařval o pomoc.
Our neighbours were yelling at each other this morning. Naši sousedé na sebe dneska ráno řvali.

Translate:
1) Proč na mě křičíš?
2) Neřvi na mě!
3) Nevím proč, ale křičela na něho celou noc.
4) Zařvala na ně, aby vypadli.
KEY

neděle 24. září 2006

RIDICULOUS /ri´dikjələs/
směšný, absurdní, k smíchu

Don´t be so ridiculous! Nebuď tak směšný!
It's ridiculous to expect that she will love you. Je směšné očekávat, že tě bude milovat.

POZNÁMKA
Pozor na rozdíl mezi ridiculous a funny. Ridiculous má negativní zabarvení.

Translate:
1) Vypadám v tomto klobouku směšně?
2) Myslím si, že ten úkol je hloupý a absurdní.
3) Bylo to k smíchu!
KEY

sobota 24. června 2006

TAME /teim/
ochočit, (z)krotit, zvládnout, podrobit si, zpoutat někoho (něco nebezpečného)

You have to tame your dog, it is quite disobedient. Musíš krotit svého psa, je docela neposlušný.
He tames wild animals. Krotí divoké zvířata.
Tame him! Ochoč si ho!

POZNÁMKA
tame - ochočený, krotký, poslušný; nudný
become tame - zkrotnout

Translate:
1) Zkrotl.
2) Nikdy nemohla nic dělat, její manžel si ji úplně podrobil.
3) Reed rád krotí lvy a tygry.
4) ochočený - ochočenější - nejochočenější
KEY

čtvrtek 15. června 2006

ENGAGED /in´geidžd/
1) zasnoubený

They are engaged. Jsou zasnoubeni.
get engaged to sb. - zasnoubit se s kým
Tony got engaged to Mary. Tony se zasnoubil s Marií.

2) obsazený (telefonní linka)
engaged signal - obsazovací tón
The line is engaged. / It is engaged. / The number is engaged. / The telephone is engaged. Je obsazeno.

Translate:
1) Víte, kdo se zasnoubil?
2) Zasnoubil se s ní před 11 lety a ještě si ji nevzal.
3) Volala jsem tam, ale bylo obsazeno.
4) Nemůžu se dovolat, protože je stále obsazeno.
KEY

čtvrtek 8. června 2006

SLACKER /slækә(r)/
lenoch, ulejvák, flákač, flink - hovorová angličtina

Don´t be such a slacker! Nebuď takový flákač!
A slacker is someone who is lazy and does much less work than they should.

POZNÁMKA
slack - ulívat se (v práci), polevovat, flákat se
Those who are slacking will be sacked. Kdo se bude ulívat, dostane padáka.

Translate:
Proč jsi takový lenoch?
KEY

sobota 3. června 2006

CRAP /kræp/
nesmysl, blbost, hovadina - spíše hanlivé a negativní zabarvení

Don´t give me that crap. Takové hovadiny mi nevykládej.
Cut the crap! Nekecej!

Translate:
To je taková blbost!
KEY

pátek 26. května 2006

FOLKS /fәuks/
a) lidé - hovorová angličtina

Some folks are never satisfied. Někteří lidé nejsou nikdy spokojeni.

b) rodina, naši (zvláště rodiče) - používá se v USA

I am not in touch with my folks. S našima se nestýkám.

Translate:
1) Naši sousedi jsou obyčejní lidé.
2) Neměl jsem čas psát dopisy svým rodičům.
3) To je pro dnešní večer vše, vážení.
KEY

pátek 19. května 2006

SPADES /speids/
piky (v kartách)

Spades is one of the four suits in a pack of playing cards. Piky jsou jedna z barev v balíčku hracích karet.
spades - black symbols in the shape of a heart-shaped leaf with a stem - černé symboly ve tvaru listu, který má tvar srdce se stopkou
He was strong in spades. Měl silné piky.

POZNÁMKA
Spade is used in offensive English to refer to a black person, a Negro. "Spade" je ve vulgární angličtině "negr / černá huba". (Zejména přistěhovalec ze Západní Indie do VB.)

Translate:
kříže, piky, káry, srdce
KEY

pondělí 8. května 2006

MYSTERY /mistәri/
a) záhada, tajemství

A mystery is something strange that we cannot explain. Záhada je něco podivného, co nedokážeme vysvětlit.
an unsolved mystery - nevyřešené tajemství

b) záhadný, tajemný, tajuplný

a mystery person or thing
a mystery tour - turistický zájezd / cesta s neznámým cílem

Translate:
1) Je mi záhadou, jak to našel.
2) Dostal jsem včera večer záhadný balíček.
3) Kdo vytvořil v roce 1967 desku Magical Mystery Tour?
KEY

sobota 6. května 2006

COME UP WITH
přijít s čím (řešením, odpovědí...), vymyslet, navrhnout

He came up with a good solution. Přišel s dobrým řešením.

Translate:
1) Pavle, vymysli něco!
2) Přišel jsem s dobrým plánem, ale ty jsi ho odmítl.
3) Netrvalo dlouho a přišla s lepším nápadem.
KEY

pondělí 24. dubna 2006

STIFF /stif/
a) tuhý, ztuhlý, téměř nepohyblivý

a new pair of stiff climbing boots
to have a stiff leg

b) upjatý, prkenný, odměřený

a stiff smile
The letter was stiff and formal.

Translate:
1) Má odměřené chování.
2) To těsto je tuhé.
KEY

pondělí 17. dubna 2006

HUG /hag/

a) obejmout (se), sevřít do náručí
We hugged and kissed. Objali jsme se a políbili.

b) objetí
Give me a hug! Obejmi mě!

POZNÁMKA
V USA se neustále někdo s někým objímá. Snad nikdy jsem neslyšela: "Hug me!", ale spíše: "Give me a hug!"

Translate:
1) Když jsem je viděl, objímali se.
2) Objala ho.
3) Obejmeš mě?
KEY

pondělí 10. dubna 2006

WORKOUT (WORK-OUT) /wә:(r)kaut/

a) (tělesné) cvičení, trénink
He felt relaxed because of the light workout he had just done. Cítil se uvolněný kvůli lehkému cvičení, které právě provedl.
a daily workout in the gym - každodení cvičení v tělocvičně

b) cvičit
If you work out, you do physical exercises in order to make your body strong and fit. Pokud cvičíš, provádíš fyzické cvičení za účelem být silný a fit.

Translate:
1) Cvičila v baletní třídě tři hodiny týdně.
2) Potřebuju každý den trošku cvičit.
3) Včera jsem v tělocvičně cvičil sám.
KEY

pondělí 3. dubna 2006

SCRUFFY /skrafi/
otrhaný, špinavý, zanedbaný

a scruffy dressed man - zanedbaně oblečený muž
a scruffy old pair of jeans - otrhané, špinavé džíny

SCRUFF /skraf/
scruff - zátylek, kůže na zátylku; límec (kabátu)

If someone holds you by the scruff of the neck, they hold the back of your neck or collar. Pokud vás někdo drží za ..., drží vás za zátylek nebo za límec.
He was holding the boy by the scruff of the neck. Držel chlapce za límec.

Translate:
1) Měla jsem tu dvoje špinavé, otrhané kalhoty. Kde jsou? (napište kalhoty americkou angličtinou)
2) Její dítě vypadalo zanedbaně.
3) Navzdory jejímu zanedbanému zevnějšku pracovala jako sekretářka.
KEY

neděle 26. března 2006

DECENT /di:snt/
a) slušný, dobrý, rozumný, pořádný

He is a decent person. Je to slušný člověk.
I want a decent explanation. Chi rozumné vysvětlení.


b) slušný, mravný, slušně oblečený (pro vystupování na veřejnosti)

I need some decent clothes. Potřebuji nějaké slušné oblečení.

c) příjemný, sympatický (hovorově)

He is a very decent fellow. Je to velmi příjemný chlapík.

Translate:
1) Hledám si práci se slušným platem.
2) Obleč si nějaké slušné oblečení!
3) Žije v dobrých podmínkách.
KEY

pondělí 20. března 2006

BULLY /buli/
a) šikanovat
Don´t bully them! Nešikanuj je!

b) tyran (ten, co šikanuje)
He is a violent bully. (Je to agresivní surovec / násilník / tyran.)

c) vhazování (v hokeji)

Translate:
1) V mé nové škole jsem byl jednou šikanován.
2) Potrestáme každý pokus o šikanu.
3) Každý den ho šikanuje.
KEY

pondělí 13. března 2006

HOME-MADE (HOMEMADE) /hәum meid/
doma dělaný, domácí; vlastnoručně vyrobený, amatérský, tuzemský

I like home-made brownies. Mám ráda domácí "brownies" (velmi sladké a hutné čokoládové pečivo) Translate:
Udělal si snídani. Vzal si krajíc domácího chleba s máslem.

úterý 7. března 2006

MESS AROUND /mes ә´raund/
a) poflakovat se, bezcílně něco dělat

Some of the waitresses were messing around instead of working.

b) škádlit (někoho), utahovat si (z někoho), "blbnout"

Stop messing around! I want to tell you something important. Přestaň "blbnout"! Chci ti říct něco důležitého.

c) vrtat se (v čem), fušovat (do něčeho), hrát si (s čím), "rýpat (do něčeho)"
- s negativními dopady!!

He messed around with that and now it doesn´t work. Vrtal se v tom a teď to nefunguje.

Translate:
1) Neutahuj si ze mě! (Neškádli mě!)
2) Jen jsem se tak poflakoval.
3) Kdo si s tím hrál? Kdo to pokazil? Včera to fungovalo a dnes už ne!
KEY

úterý 28. února 2006

THE FIRST WORD OF THE WEEK
28th February 2006

FLUFFY /flafi/
a) načechraný, nadýchaný (polštář)

b) nadýchaný (pečivo)

c) chlupatý, pokrytý chmířím

Translate:
1) Proč je tvůj polštář načechranější než můj?
2) Moje babička má vždy nejnadýchanější pečivo ve vsi.
KEY

fluffy clouds