úterý 28. prosince 2010

pondělí 27. prosince 2010

SPOT /spot/
místo

They were on the spot within three minutes. Byli na místě během tří minut.
She showed them the spot where it all happened. Ukázala jim místo, kde se to všechno stalo.
Grand Lake is one of the nicest spots in Colorado. Grand Lake je jedno z nejhezčích míst v Coloradu.

úterý 21. prosince 2010

NOSY /nәuzi/
zvědavý - hovorová angličtina

Don't be so nosy! It's none of your business. Nebuď tak zvědavý! Není to tvoje starost./Co je ti po tom.
She was complaining about her nosy neighbours. Stěžovala si na své zvědavé sousedy.

It´s not worth it, Roy! Let´s just give him our noses and let him go!

Nestojí nám to za to, Royi! Dejme mu naše nosy a nech táhne k čertu!

sobota 18. prosince 2010

DIGITS /didžits/
telefonní číslo - hovorová angličtina

Give me your digits and I´ll ring you later. Dej mi své telefonní číslo a já ti pak brnknu.
Did you get his digits? Dostala jsi jeho telefonní číslo?

neděle 12. prosince 2010

COME ACROSS somebody
náhodně potkat někoho

On their way to work they came across their boss. Cestou do práce potkali svého šéfa.
I´ve just come across a beautiful woman. Právě jsem narazil na krásnou ženu.

středa 1. prosince 2010

BACK OFF
odprejsknout, ustoupit
- hovorová angličtina

Back off! Don´t yell at me! Odprejskni! Nekřič na mě!
I saw the knife and backed off. Uviděl jsem nůž a ustoupil jsem.

pátek 26. listopadu 2010

SHRINK /šriŋk/
psychiatr, cvokař - hovorová angličtina

Do you think he should go to see a shrink? Myslíš si, že by měl jít za cvokařem?


středa 17. listopadu 2010

FIGURE something OUT /figә(r)/
FIGURE OUT
nalézt řešení, vyřešit něco - hovorová angličtina

I just can´t figure it out. Nemůžu na to přijít.
John finally figured it out. John na to nakonec přišel.
It took me some time to figure out what she was trying to say. Chvíli mi to trvalo, než jsem přišel na to, co se snažila říct.

pátek 12. listopadu 2010

GONNA /gonә/
going to - pomocné spojení pro tvoření budoucího času

I´m gonna meet my friends. Setkám se se svými kamarády.
They´re not gonna think about that. Oni o tom nebudou přemýšlet.
I think it´s gonna rain. Myslím si, že bude pršet.

neděle 7. listopadu 2010

GUESS WHAT! /ges wot/
Hádej, co je nového! - hovorová angličtina

Guess what! She is going to move abroad! Hádej, co je nového! Stěhuje se do zahraničí!
Guess what! Their teacher was arrested! Hádej, co je nového! Jejich učitelka byla zatčena!

středa 27. října 2010

CHIC /ši:k/
elegantní, módní, hezký

I like your haircut - it's very chic. Líbí se mi tvůj účes - je velmi hezký.
We celebrated our anniversary in a chic restaurant. Oslavili jsme své výročí v elegantní restauraci.

neděle 24. října 2010

BOOKWORM /bukwә:(r)m/
člověk, který mnoho a rád čte; knihomol - hovorová angličtina

What does bookworm mean? Co znamená slovo bookworm̏?

středa 13. října 2010

FLICK /flik/
film - hovorová angličtina

That was the best flick I´ve ever seen. To byl nejlepší film, co jsem kdy viděl.

pondělí 4. října 2010

NO WAY! /nәu wei/
V žádném případě! Ani náhodou!

Could you give me your car keys? - No way! Mohl bys mi dát své klíče od auta? - V žádném případě!

Daddy, can I go out tonight? - No way! Tati, můžu jít dnes večer ven? - Ani náhodou!

pátek 1. října 2010

WANNA /wonә/
want to = chtít - hovorová angličtina

They don´t wanna talk to you. Nechtějí s tebou mluvit.
I wanna hold your hand. Chci tě držet za ruku.

neděle 26. září 2010

DON´T YOU DARE! /deә(r)/
Ať tě/vás to ani nenapadne!


Don´t you dare come late! Neopovažuj se přijít pozdě!
Don´t you dare laugh at his family! Ať tě ani nenapadne smát se jeho rodině!

pondělí 13. září 2010

CHICKEN /čikin/
zbabělec, srab - hovorová angličtina

Don´t be such a chicken! Nebuď takový zbabělec!
Jump, you chicken! Skoč ty posero!

čtvrtek 9. září 2010

RUNNY NOSE /rani nәuz/
nos z kterého teče; rýma

I've got a runny nose. Mám rýmu.
I think I'm getting a cold. I've got a sore throat and a runny nose. Myslím, že na mě něco leze. Bolí mě v krku a teče mi z nosu.

neděle 8. srpna 2010

Who is watching my blog "today"?
Please leave me a message. :-)
P.S. I´m thinking why there are so many visits from Vietnam..

středa 30. června 2010

ROLLERBLADES /rәulә(r)bleidz/
kolečkové brusle

Have you seen my new rollerblades? Už jsi viděl mé nové kolečkové brusle?
Do you want to go rollerblading? Chceš jít dnes na kolečkové brusle?
I haven´t bought the rollerblades yet. Ještě jsem si ty kolečkové brusle nekoupila.


POZNÁMKA Další běžné slovíčko pro kolečkové brusle je
IN-LINE SKATES.

sobota 26. června 2010

HOWDY! /haudi/
Ahoj! - americká hovorová angličtina

neděle 20. června 2010

HOW COME? /hau kam/
Jak to? - hovorová angličtina

How come they´ve never been out together? Jak to, že nikdy spolu nebyli venku?
She didn´t tell him she loved him. - How come? Neřekla mu, že ho miluje. - Jak to?

neděle 13. června 2010

PEE /pi:/
čůrat - hovorová angličtina

I need to pee. Potřebuji se vyčůrat.

How to hold in pee when you can´t use the toilet? read here

neděle 6. června 2010

LOADED /lәudid/
prachatý, zazobaný - hovorová angličtina

Let him pay - he´s loaded. Ať to zaplatí - je prachatý.
Look at his car! He must be loaded! Podívej se na jeho auto! On musí být prachatý!

pondělí 31. května 2010

HAVE A CRUSH ON somebody /kraš/
balit někoho - hovorová angličtina

Does he have a crush on you? Balí tě?
She has a crush on him. Balí ho.

pondělí 17. května 2010

NUTS /nats/
vyšinutý, pomatený - hovorová angličtina

Are you nuts? Zbláznil ses? Přeskočilo ti?
My cat is acting nuts! Moje kočka se zbláznila!

pátek 14. května 2010

TIP /tip/
dát tuzér, dát dýško - hovorová angličtina

How much should I tip at a restaurant? In the USA about 15%. Kolik mám dát tuzéra v restauraci? V USA asi 15%.
I tip when somebody really deserves a tip. Dávám dýško, když si ho někdo opravdu zaslouží.
Don´t tip the waitress, she was horrible! Nedávej tuzéra té
servírce, byla hrozná!

"Come on, throw in a buck!"

pondělí 3. května 2010

JACKASS /džækæs/
osel, hlupák; magor - hovorová angličtina

He´s the biggest jackass I have ever met. Je to největší osel, jakého jsem kdy potkal.
Why do you have to be such a jackass to everybody? Proč se musíš ke všem chovat jako magor?


pondělí 26. dubna 2010

BUDDY /badi/
kámoš - hovorová angličtina

Hey Tom, I´d like you to meet my buddy George. Hej Tome, rád bych ti představil svého kámoše Jirku.
My buddy has just left. Můj kámoš právě odešel.

sobota 24. dubna 2010

FAG /fæg/
cigáro, žváro, cigareta - britská hovorová angličtina

I went for a packet of fags. Šel jsem pro balíček cigaret.
He was looking at her while smoking a fag. Díval se na ni a kouřil.

POZOR v americké hovorové angličtině fag nebo faggot znamená teplouš.

neděle 18. dubna 2010

HOW IS IT HANGING?
Jak se vede? Jak to jde?
- hovorová angličtina

How is it hanging bro? - I´m pretty good. Jak se vede kámo? - Docela dobře.

pátek 9. dubna 2010

STRAIGHT /streit/
heterosexuál, orientovaný na druhé pohlaví (ne homosexuál) - hovorová angličtina

Are you gay or straight?

středa 7. dubna 2010

VICIOUS CIRCLE /višәs sә:(r)kl/
bludný kruh, začarovaný kruh

I was trapped in a vicious circle of dieting and weight gain. Byl to začarovaný kruh diet a nabírání váhy.
Be careful not to be caught in a vicious circle! Dávej pozor na to, aby ses nedostal do začarovaného kruhu!neděle 28. března 2010

CHILDISH /čaildiš/
dětinský, dětský

Don´t be so childish! Nebuď tak dětinská!
She´s quite nice but rather childish. Je docela hodná, ale trošku dětinská.

sobota 20. března 2010

SPILL THE BEANS
prozradit, prokecnout - hovorová angličtina

We cannot tell him because he would spill the beans. Nemůžeme mu to říct, protože by se prokecnul.
They had planned it as a surprise, but somebody spilled the beans. Plánovali to jako překvapení, ale někdo to prozradil.

POZNÁMKA: V minulém čase jsou možné dva tvary, buď spilt nebo spilled.

sobota 13. března 2010

COP /kop/
polda, policajt - hovorová angličtina

Somebody call the cops! Zavolejte někdo policii!
Why do you want to become a cop? Proč se chceš stát poldou?

Cops - triplets!

neděle 7. března 2010

PUPPY LOVE /papi lav/
dětská láska

Puppy love usually disappears as the young person becomes older.

čtvrtek 25. února 2010

CENTIPEDE /sentipi:d/
stonožka

I haven´t seen such a long centipede! Ještě nikdy jsem neviděl tak dlouhou stonožku!

středa 24. února 2010

SNEAK /sni:k/
plížit se, vklouznout (nepozorovaně)

I managed to sneak in. Podařilo se mi vplížit se dovnitř.
Last night I sneaked out of our house. Minulou noc jsem se nepozorovaně vyplížil z našeho domu.
Did you sneak into their room while they were asleep? Vplížil jste se do jejich pokoje zatímco spali?

neděle 14. února 2010

MAIN SQUEEZE /mein skwi:z/
přítel, přítelkyně; milenec, milenka - hovorová angličtina

Have you met his new main squeeze? Už jsi potkala jeho novou přítelkyni?
I spent Saturday night with my main squeeze. Sobotní večer jsem strávila se svým přítelem.

I'd like you to meet Hope, my main squeeze. Rád bych vám představil Hope, mou přítelkyni.

neděle 7. února 2010

POOP /pu:p/
bobek, hovínko - hovorová angličtina

Don´t step in the doggy poop! Nestoupni do toho psího hovínka!

čtvrtek 28. ledna 2010

GO FOR IT!
Jdi do toho!
- hovorová angličtina

I´m thinking of applying for that job. Go for it! Přemýšlím, že bych si zažádal o tu práci. - Jdi do toho!
It sounds great. Go for it! To zní skvěle. Jdi do toho!

pátek 22. ledna 2010

ASAP /ej es ej pi:/
As Soon As Possible - co nejdříve, co nejrychleji

I´ll call you ASAP. Co nejdříve ti zavolám.
Please, come upstairs ASAP. Prosím, co nejdříve přijď nahoru.

neděle 17. ledna 2010

DOUBLE-CHECK /dabl ček/
překontrolovat, znovu zkontrolovat

I´ll double-check everything. Vše znovu zkontroluji.
Double check your homework, make sure there are no mistakes. Překontroluj si svůj domácí úkol, ujisti se, že tam nejsou žádné chyby.

neděle 10. ledna 2010

FELLOW /felәu/
kámoš, chlapík - hovorová angličtina

He’s my good old fellow. Je to můj starý dobrý kámoš.
My fellow has just bought a new car. Můj kámoš si právě koupil nové auto.

pátek 1. ledna 2010

MONKEY BUSINESS /manki biznis/
lumpárna, darebáctví - hovorová angličtina

There's not supposed to be any monkey business. Neměli bychom dělat žádné lumpárny.
Stop the monkey business and go to bed! Nechte těch lumpáren a jděte spát!