sobota 31. března 2007

VACANCY /veikənsi/
a) volný pokoj
"Oh, we have twelve vacancies. Twelve cabins, twelve vacancies." vacancies - volné pokoje (nápis v hotelu)
no vacancies - obsazeno, žádné volné pokoje (nápis v hotelu)

b) volné / prázdné / neobsazené místo
a vacancy for a secretary - volné místo sekretářky
The dentist can't see you today but she has a vacancy tomorrow morning. Dnes se s vámi zubařka sejít nemůže, ale má volné místo zítra ráno.

There are still some vacancies for students in Finnish and Danish courses. Stále jsou volné místa pro studenty v kurzech finštiny a dánštiny.

Translate:
1) Momentálně je mnohem více volných pokojů 8. než 15. července.
2) Máme volné místo prodavačky.
3) Chtěli jsme si rezervovat hotelový pokoj v srpnu, ale nebylo volno.
KEY

úterý 20. března 2007

BREATHTAKING /breѲteikiŋ/
beroucí dech, úžasný, závratný

Something that is breathtaking is so exciting or wonderful, that you feel you can hardly breathe. Něco, co je "breathtaking" je tak vzrušující nebo skvělé, že skoro nemůžete dýchat.
We were going at breathtaking speed. Jeli jsme závratnou rychlostí.
breathtaking adventure - úžasné dobrodružství
breathtaking beauty - závratná krása
breathtaking scenery - úžasná krajina
breathtaking view - úžasný výhled

Translate:
1) Výhled z vrcholu té hory je naprosto úžasný.
2) Obvykle má úžasné fotky.
KEY

sobota 17. března 2007

THROW UP /Ѳrəu ap/
(vy)zvracet

She got out of the car and started throwing up. Vystoupila z auta a začala zvracet.
I think he´s going to throw up. Myslím, že bude zvracet.
I was throwing up the whole night. Celou noc jsem zvracel.

Translate:
1) Co mám dělat? Chce se mi zvracet.
2) Viš, že ona na našem večírku zvracela?
KEY

sobota 10. března 2007

PRETTY /priti/
PRETTY + příd. jméno
nebo příslovce znamená: dost, docela - hovorová angličtina

I've got a pretty good idea. Mám dost dobrý nápad.
I´m pretty sure she enjoys it. Jsem si docela jistý, že se jí to líbí.
You are pretty cruel to her. Jsi k ní dost krutý.

Translate:
1) Odpoledne bylo venku docela zima.
2) Ten dům má 4 ložnice, takže je dost velký.
3) Byl si docela jistý, že to byla ona.
4) Jste dost dobří studenti!
KEY