neděle 30. prosince 2007

čtvrtek 27. prosince 2007

JUMPY /džampi/
nesvůj, nervózní - hovorová angličtina

His wife always gets very jumpy when she's alone in the house. Jeho manželka vždycky začne být nesvá, pokud zůstane sama doma.
He seemed very jumpy. Vypadal velmi nervózně/nesvůj.

Translate:
1) Richard byl před 2 dny trochu nesvůj.
2) Vypadáš dneska nervózně. Co se stalo?
KEY

sobota 22. prosince 2007

SLEDGE /sledž/
a) sáňkovat

If you sledge you ride on a sledge.
We went sledging. Šli jsme sáňkovat.

b) sáňky
Schools is closed, so get your sledge out. Škola je zavřená, takže vytáhněte sáňky.

Translate:
1) Pojďme sáňkovat!
2) Nechce se mu sáňkovat.
KEY

středa 12. prosince 2007

TACTICIAN /tæk´tišn/
taktik

He is a very good tactician and has often got the company out of tricky situations. Je to dobrý taktik a už naši firmu dostal z mnoha obtížných (složitých, ošidných, komplikovaných) situací.

Translate:
1) nejhorší vojenský taktik
2) Myslíš si, že jsi lepší taktik než on?
KEY

neděle 9. prosince 2007

NOUGHTS AND CROSSES /no:ts end krosiz/ UK
piškvorky

Noughts and crosses - a pencil-and-paper game for two players, played on a piece of paper divided into a square in which there are nine spaces. The players take turns and compete to be the first to fill in a row of three crosses or of three noughts in the spaces.

POZNÁMKA: V USA se této hře říká TICK-TACK-TOE. V UK nebo v USA nehrají piškvorky na 5 vítězných křížků či koleček v jedné řadě, ale jen na 3 a pouze v hrací tabulce s 9 okny.

Translate:
1) Chtěl by sis se mnou zahrát piškvorky?
2) Nerad hraji piškvorky, protože vždycky prohraji.
3) Jdem si zahrát piškvorky!
KEY

sobota 1. prosince 2007

PAT /pæt/
poplácat, popleskat (něžně, mírně - pochvalně nebo pro povzbuzení)

He patted my head / patted me on the head. Poplácal mě po hlavě.
I wanted to pat the little puppy. Chtěl jsem poplácat to malé štěně.
He patted the tree trunk. Poplácal kmen stromu.


Translate:
1) Poplácal jsem ho pochvalně po zádech.
2) Chtěl ji poplácat po stehně.
KEY

sobota 24. listopadu 2007

BUCK /bak/
dolar, doláč - SLANG

Can I borrow a couple of bucks? Můžu si půjčit pár dolarů?
He charged me ten bucks for a cup of coffee! Naúčtoval si 10 doláčů za šálek kávy!
to make a fast buck - rychle vydělat mnoho peněz

Translate:
1) Stálo mě to pár doláčů.
2) Chceš rychle vydělat mnoho peněz?
KEY

pátek 16. listopadu 2007

HICCUP /hikap/
škytat, mít škytavku

I can't stop hiccupping. Nemůžu přestat škytat.
She hiccupped once or twice and fell asleep. Jednou nebo dvakrát škytla a usnula.
When you have to hiccup, drink a glass of cold water. Pokud musíš škytat, vypij sklenici studené vody.

Charles Osborne (1894–1991) of Anthon, Iowa, USA, started hiccupping in 1922 while attempting to weigh a hog before slaughtering it. He was unable to find a cure, and continued hiccupping until February 1990, a total of 68 year! Osborne led a normal life in which he had two wives and fathered eight children. The only discomfort from his hiccuping, he claimed, was the constant risk of losing his false teeth! During the first few decades, he hiccupped up to 40 times a minute, slowing to 20 a minute in later years. He finally stopped in 1990 – after an estimated 430 million spasms – and died the following year.

středa 7. listopadu 2007

SCREW UP /skru: ap/
zvorat, zmršit, zblbnout - SLANG

Don´t screw it up! Nezblbni to!
She screwed the test up totally. / She screwed up the test totally. Úplně zmršila ten test.
The bad weather totally screwed up our holiday. To špatné počaí úplně pokazilo naši dovolenou.
I hope I´m not going to screw up my entrance test. Doufám, že nezmrším svůj přijímací test.

Translate:
1) Nedělej to, nebo zničíš celou mou práci!
2) Zmršili jsme to a teď se to pokoušíme napravit.
KEY

sobota 3. listopadu 2007

PISSED (OFF) /pist/
a) naštvaný, nasraný - hovorová angličtina

I´m pissed off with you! Jsem na tebe naštvaný!
He´s pissed. Je naštvaný.

b) naštvat, nasrat (hovorová angličtina)

A lot of boys are pissed off at me. Mnoho chlapců je na mě naštvaných.
Something pisses them off. Něco je štve.


Translate:
1) Proč jsi na něho naštvaný?
2) Toto nasralo spoustu lidí.
KEY

čtvrtek 25. října 2007

FUSS /fas/
povyk, zmatek, poprask, (zbytečná) nervozita

What´s all the fuss about? Kvůli čemu ten poprask?
Stop making a fuss! Přestaňte dělat zmatek! Nezmatkujte!
She made such a fuss when Richard spilt a drop of wine on her blouse. Ztropila scénu, když ji Richard vylil na halenku kapku vína.

It's all a fuss about nothing. Je to mnoho povyku pro nic.
I don't see what the fuss is about. Nechápu, proč se s tím tolik nadělá.
We tried to arrange a ceremony with as little fuss as possible. Chtěli jsme oslavu bez zbytečného rozzruchu.

pátek 19. října 2007

DUDE /dju:d/
chlápek - US SLANG

Some dude just asked me if I knew you. Nějaký chlápek se mě teď ptal, jestli tě znám.
Dude, where were you last night? Ty, kde jsi byl minulou noc?

neděle 14. října 2007

HINT /hint/
nápověda, tip, vodítko, narážka

He hasn´t taken the hint yet. Ještě mu to nedošlo. Ještě se nedovtípil.
Could you give us a hint about how to do this exercise? Mohl byste nám dát vodítko, jak máme dělat toto cvičení?

This recipe book is full of handy (= useful) hints. Tato kuchařka je plná užitečných tipů.
He has dropped several hints to you. Už ti to několikrát naznačil.
He didn´t tell me the name but he gave me a hint. Neřekl mi to jméno, ale něco naznačil.


Translate:
1) Pochopila tu narážku a odešla.
2) Dali mi brožuru s užitečnými tipy.
3) Naznačila mu, co chtěla.
KEY

sobota 6. října 2007

COMPULSORY /kəm´palsəri/
povinný, nedobrovolný

compulsory and optional subjects - povinné a volitelné předměty
In most schools physical education is compulsory. - Na většině škol je tělocvik povinný.
compulsory education - povinná školní docházka

Translate:
1) Kolik máte povinných předmětů?
2) Školní docházka je povinná pro všechny děti.
KEY

pondělí 25. června 2007

GROW ON somebody /grəu on/

přirůstat k srdci, získat si oblibu, začít se líbit

grow on - start to like something or someone
I didn´t use to like Terry, but lately he´s started to grow on me. Terryho jsem neměla ráda, ale v poslední době si mě získává.
You may not like it at first but it´s going to grow on you. Zpočátku se vám to třeba nebude líbit, ale přiroste vám to k srdci.

Translate:
1) Toto místo je mi stále bližší.
2) Prázdniny! "Uvidíme se" v září!

KEY

neděle 24. června 2007

HILARIOUS /hi´leəriəs/
veselý, legrační

hilarious - extremely amusing and causing a lot of laughter
He didn't like the film at all but I thought it was hilarious. Vůbec se mu nelíbil ten film, ale mně se zdál legrační.
a hilarious joke - legrační vtip

Translate:
Už jsi viděl ten legrační obrázek?
KEY

sobota 16. června 2007

BE KIDDING /bi kidiŋ/
dělat si legraci, tropit si žerty

Are you kidding me? Děláš si ze mě srandu?
I knew (that) he was kidding (me). Věděla jsem, že si dělá srandu.
You´re kidding! Děláš si srandu!

No kidding! (hovor.) Bez legrace!, Vážně!, Opravdu!
I really like your friends. No kidding. I´ll prove it to you. Opravdu mám rád tvé přátele. Vážně! Dokážu ti to.

Translate:
1) Nevěřím ti, děláš si srandu.
2) Potkala jsem je ve Švýcarsku. Vážně!
KEY

pátek 8. června 2007

FLINCH /flinč/
trhnout sebou, ucuknout

He didn't even flinch when the nurse cleaned the wound. Ani neucukl, když mu sestřička čistila tu ránu.
He flinched as if she'd slapped him. Trhl sebou, jako kdyby mu dala facku.

Translate:
1) Trošku ucukl.
2) Trhla sebou, ale tentokrát to nebylo strachem, ale údivem.
KEY

sobota 2. června 2007

SORT something OUT /so:(r)t aut/
SORT OUT something
vyřešit (problém..)

We sorted our problems out. / We sorted out our problems. Vyřešili jsme své problémy.
We sorted them out. (!! NEVER: We sorted out them.) Vyřešili jsme je.
We sorted it out. (!! NEVER: We sorted out it.) Vyřešili jsme to.
I'm going to give them some time to sort their own problems out. / .. to sort out their own problems. Dám jim nějaký čas na to, aby si vyřešili své vlastní problémy.
They need me there to sort it out. Potřebují mě tam, abych to vyřešil.

Translate:
1) Vyřešili jsme si své problémy a nyní je vše v pořádku.
2) Musíme si vyřešit nějaké věci mezi sebou.
3) Je načase to vyřešit!
4) Naše problémy byly vyřešeny.
KEY

pátek 25. května 2007

WHINE /wain/
naříkat (si), stěžovat si, fňukat, kňourat (otravně)

He came here to whine about his troubles. Přišel sem naříkat nad svými problémy.
Mark's dog was sitting by the door whining, so I took it for a walk. Markův pes kňoural u dveří, tak jsem ho šel vyvenčit.
He was annoying Sarah with his non-stop whining. Otravoval Sáru se svým nekonečným kňouráním / fňukáním.


Translate:
1) Můj oteč byl statečný muž, který si nikdy na nic nestěžoval.
2) Jestli budeš stále tak fňukat, tak tě nikam nevezmu!
3) Nechte toho fňukání (stěžování si)!
KEY

sobota 19. května 2007

RIP /rip/
rozpárat, roztrhnout, rozervat

He ripped his new trousers when he bent down. Roztrhl si své nové kalhoty, když se sehnul.
She ripped the poster to pieces. Roztrhala ten plakát na kousky.
Rip it out! Vytrhni to! (Vyškubni to!)
I ripped my shirt on a nail. Roztrhl jsem si košili o hřebík.

Translate:
1) Proč to trháš?
2) To je škoda! Právě jsem si roztrhla svou nejoblíbenější sukni.
KEY

čtvrtek 10. května 2007

AWESOME /o:sәm/
skvělý, vynikající - US SLANG

You look totally awesome in that dress. V těch šatech vypadáš naprosto úchvatně / skvěle.

čtvrtek 3. května 2007

PITY /piti/
škoda, lítost

What a pity! Taková škoda!
It will be a terrible pity if she doesn´t come. To bude velká škoda, pokud nepřijde.
Pity you missed that film last night. Škoda, že jsi nestihl ten film včera večer.
Can´t you go to the party? Oh, that´s such a pity. Nemůžete jít na ten večírek? Ale to je velká škoda.
The pity was that so few people bothered to come. Škoda byla, že tak málo lidí se obtěžovalo přijít.

Translate:
1) Škoda, že bude pršet.
2) Byla by škoda, kdybych neudělal tu zkoušku.
3) To je škoda!
KEY

pátek 27. dubna 2007

HANG ON /hæŋ on/
počkat, vydržet, mít strpení

Hang on a minute, I´ll be with you in a moment. Vydržte chviličku, hned budu u vás.
Sally's on the other phone - would you like to hang on? Sally má druhý telefon - počkáte si?


Translate:
1) Počkej!
2) Potřebuješ ten záchod hned teď nebo můžes chvíli počkat?
KEY

úterý 17. dubna 2007

ADDICTED /ə´diktid/
závislý na čem, propadlý čemu

If you are addicted to something, you like it so much that you do it, have it, or want it a lot.
I´m currently addicted to the song O que será by Chico Buarque. Momentálně se mi hrozně líbí písnička...
I am addicted to smoking. Jsem náruživý kuřák.
Her child was addicted to video games. Její dítě bylo závislé na počítačových hrách.

Translate:
1) Zdá se, že jsi závislý na čokoládě.
2) Jsi závislý na surfování po Internetu?
3) Můj manžel je závislý na drogách a alkoholu a stále mi lže.
KEY

sobota 14. dubna 2007

EXAGGERATE /ig´zædžəreit/
přehánět, zveličovat

Don't exaggerate, it wasn't that expensive. Nepřeháněj, nebylo to tak drahé.
I was exaggerating a little. Trošku jsem přeháněl.

Translate:
1) Proč vždy přehání?
2) Byl to nejlepší den mého života a nepřeháním.
KEY

sobota 7. dubna 2007

WHIP /wip/
šlehat (prutem...)

If someone whips a person or animal, they beat them or hit them with a whip.
whip whites - šlehat bílky
whipped cream - šlehačka
a whipping boy - fackovací panák, obětní beránek

Whipping brings good luck, wealth and rich harvest for the whole year. The strength from the rods is passed onto the person whipped. - Šlehání přináší štěstí, bohatství a bohatou úrodu po celý rok. Síla z prutů se přenáší na šlehanou osobu.

b) prut, bič

The whip is made from willow rods. Pomlázka se dělá z vrbových proutků.
braid an Easter whip - splétat pomlázku
the Easter whip - velikonoční tatar / šlehačka / žíla / pomlázka
beat with a whip - šlehat bičem


Translate:
1) Potom ho zbičovali kočeným bičem.
2) Nechtěl být jen fackovacím panákem.
3) Kdy budeme splétat velikonoční pomlázky?
4) Jen jsem vám chtěla popřát veselé Velikonoce!
KEY

sobota 31. března 2007

VACANCY /veikənsi/
a) volný pokoj
"Oh, we have twelve vacancies. Twelve cabins, twelve vacancies." vacancies - volné pokoje (nápis v hotelu)
no vacancies - obsazeno, žádné volné pokoje (nápis v hotelu)

b) volné / prázdné / neobsazené místo
a vacancy for a secretary - volné místo sekretářky
The dentist can't see you today but she has a vacancy tomorrow morning. Dnes se s vámi zubařka sejít nemůže, ale má volné místo zítra ráno.

There are still some vacancies for students in Finnish and Danish courses. Stále jsou volné místa pro studenty v kurzech finštiny a dánštiny.

Translate:
1) Momentálně je mnohem více volných pokojů 8. než 15. července.
2) Máme volné místo prodavačky.
3) Chtěli jsme si rezervovat hotelový pokoj v srpnu, ale nebylo volno.
KEY

úterý 20. března 2007

BREATHTAKING /breѲteikiŋ/
beroucí dech, úžasný, závratný

Something that is breathtaking is so exciting or wonderful, that you feel you can hardly breathe. Něco, co je "breathtaking" je tak vzrušující nebo skvělé, že skoro nemůžete dýchat.
We were going at breathtaking speed. Jeli jsme závratnou rychlostí.
breathtaking adventure - úžasné dobrodružství
breathtaking beauty - závratná krása
breathtaking scenery - úžasná krajina
breathtaking view - úžasný výhled

Translate:
1) Výhled z vrcholu té hory je naprosto úžasný.
2) Obvykle má úžasné fotky.
KEY

sobota 17. března 2007

THROW UP /Ѳrəu ap/
(vy)zvracet

She got out of the car and started throwing up. Vystoupila z auta a začala zvracet.
I think he´s going to throw up. Myslím, že bude zvracet.
I was throwing up the whole night. Celou noc jsem zvracel.

Translate:
1) Co mám dělat? Chce se mi zvracet.
2) Viš, že ona na našem večírku zvracela?
KEY

sobota 10. března 2007

PRETTY /priti/
PRETTY + příd. jméno
nebo příslovce znamená: dost, docela - hovorová angličtina

I've got a pretty good idea. Mám dost dobrý nápad.
I´m pretty sure she enjoys it. Jsem si docela jistý, že se jí to líbí.
You are pretty cruel to her. Jsi k ní dost krutý.

Translate:
1) Odpoledne bylo venku docela zima.
2) Ten dům má 4 ložnice, takže je dost velký.
3) Byl si docela jistý, že to byla ona.
4) Jste dost dobří studenti!
KEY

úterý 27. února 2007

SISSY /sisi/
slaboch, padavka; zženštilý muž - hovorová angličtina

A boy is described as a sissy, especially by other boys, if he does not like sport and is afraid to do things that are slightly dangerous.
A girl is described as a sissy, especially by other girls, if she is weak and cowardly.

POZNÁMKY:
1) Slovo můžeme psát i cissy.
2) Sissy is a nickname formed from sister, given to girls to indicate their role in the family, especially the oldest female sibling. For some girls and women, sissy is used so much that it replaces the given name. The actress Sissy Spacek, whose name is actually Mary Elizabeth, is a well-known person known as "Sissy".

Translate:
1) Je to padavka, je slabý a zbabělý.
2) Nebuď takový slaboch!
KEY

neděle 25. února 2007

MEAN /mi:n/
a) zlý, nepříjemný

Stop being so mean to her! Přestaň být tak na ni zlý!
That was such a mean shop assistant. To byl tak nepříjemný prodavač.


b) mínit, mít na mysli

What do you mean by that? Co tím myslíš?
I mean... Chci říct... Myslím tím... (ujasnění předchozího)
I´m going and I mean it. Už jdu a myslím to vážně.
This is a waste of time. I mean, what is the point? Toto je ztráta času. Chci říct, k čemu to je?
I didn´t mean to hurt your feelings. Nechtěl jsem se dotknout vašich citů.

Translate:
1) Teď mi to dej! A myslím to vážně!
2) Je mi to líto, nechtěl jsem být hrubý.
3) Ty víš, co mám na mysli.
4) Nebuď na mě tak zlý!
5) Nechtěl jsem jí to říci, ale...
KEY

úterý 13. února 2007

BET /bet/
sázet (se), vsadit (se)

bet on something - vsadit na něco
bet somebody - vsadit se s někým
She likes betting on horses. Ráda sází na koně.
I bet you $25 that I'll get there. Vsadím se s tebou o $25, že se tam dostanu.
I bet ten pounds that he will be elected. Vsadím 10 liber, že bude zvolen.

neformální použití slovesa "bet":
Are you coming with us? - You bet! Jdeš s námi? - Jasně!
Do you think it´ll be sunny tomorrow? - I wouldn´t bet on it. Myslíš, že bude zítra slunečno? - Na to bych nevsázel. / Neřekl bych.
I bet she will be there! Vsadím se, že tam bude! / Určitě tam bude!

Translate:
1) Vsadila £500 000 na jednoho koně, ale všechno prohrála.
2) Budeš se se mnou dívat na ten film? - Jasně!
3) Vsadím se, že byla krásná. / Určitě byla krásná.
KEY

úterý 6. února 2007

FIRE /faiə(r)/
a) vyhodit z práce, dát vyhazov / padáka - hovorová angličtina

She was fired on the spot. Byla na místě propuštěna.
They fired him with one week´s notice. Dali mu vyhazov s jednotýdenní výpovědní lhůtou.

b) vystřelit, střílet, odpálit, vypálit

I haven´t fired a gun in years. Nevystřelil jsem si ze zbraně už léta.
Someone started firing at us. Někdo na nás začal střílet.
He fired his gun into the air. Vystřelil ze své zbraně do vzduchu.


Translate:
1) Takže tě vyhodili kvůli mně?
2) Vystřelil dvakrát nebo třikrát.
3) Neokrádej svého zaměstnavatele nebo tě vyhodí!
4) Bez varování začali střílet do davu.
KEY

sobota 3. února 2007

NEAT /ni:t/
a) velmi dobrý, fajn, prima - US SLANG

The pictures are really neat. Ty fotky jsou opravdu dobré.
Dave is a neat guy. Dave je fajn kluk.
That was a neat idea to keep them for so long. Byl to prima nápad si je nechat tak dlouho.

b) čistý, uklizený, pořádkumilovný, upravený, útulný

She had small, neat handwriting. Měla malé, úhledné písmo.
Your house is always so neat. Tvůj dům je vždycky tak uklizený.
She was wearing a neat dress. Měla na sobě elegantní šaty.
a neat little room - útulná malá místnost

Translate:
1) Máš tak úhledné písmo.
2) Přišlo to pečlivě zabaleno.
3) Její kluk vypadal opravdu prima.
4) Máme nejhodnější mamku.
5) To je ale útulné / fajn místo!
KEY

pátek 26. ledna 2007

SUCK /sak/
a) (vy)sát, (vy)cucat

He sucked his thumb until he was five. Cucal si palec až do svých 5 let.
Their canoe was sucked into the whirlpool. Jejich kanoe byla vtažena do víru.
suck the blood - sát, pít krev

b) "být špatné" - US SLANG
(překlad závisí na vaší fantazii)

His last album sucks. Jeho poslední album je špatné.
While my wife was sick, I had to do all the chores and it sucked. Když byla moje žena nemocná, musel jsem dělat všechny domácí práce a to bylo naprd.
Man, this job sucks! Kámo, tato práce je naprd!

Translate:
1) Přestaň si cucat palec!
2) Řeknu ti, co bylo na tom filmu špatné.

sobota 20. ledna 2007

WHITE TRASH

/wait træš/

bělošská chudina
white trash - white people who are poor and badly educated

POZNÁMKA:
Je to velmi hanlivý výraz pro chudé bílé američany, kteří jsou často bez vzdělání. Jinak slovo TRASH znamená v americké angličtině ODPADKY.

úterý 9. ledna 2007

SOOTHE /su:ð/
a) utišit, uklidnit, ukonejšit

Soothe means "to make someone feel calm or less worried".
What shall I do to soothe my crying baby? Co mám dělat, abych utišila své plačící dítě?

b) zmírnit bolest

This ointment can soothe your pain. Tato mastička může zmírnit tvou bolest.

Translate:
1) Někdo by měl utišit to plačící dítě.
2) Co dělá, aby utišil svou bolest?
3) Snažil se ji uklidnit.
KEY

sobota 6. ledna 2007

FANCY /fænsi/
a) jet (po kom, snažit se sbalit), být přitahován (kým) - britská hovorová angličtina

Do you fancy his wife? Líbí se ti jeho žena?
She fancies you. Ona po tobě jede. / Líbíš se jí.

b) chtít (co), mít chuť (na co) - britská hovorová angličtina

Do you fancy a drink? Nedal by sis něco k pití?
I don´t fancy going back to that scary house. Vůbec nemám chuť jít zpátky do toho strašidelného domu.

Translate:
1) Chceš sklenici piva?
2) Co chceš k večeři? / Co by se ti líbilo k večeři?
3) Tohle místo se jí vůbec nelíbí.
4) Vsadím cokoliv, že ses jí líbil.
KEY