neděle 27. září 2009

FALL ASLEEP /fo:l e´sli:p/
usnout

My brother-in-law fell asleep right after the work and slept for 12 hours. Můj švagr usnul hned po práci a spal 12 hodin.
When did you fall asleep? Kdy jsi usnul?

Translate:
1) Nemohl jsem usnout.
2) Je pravda, že tvoje švagrová usnula hned po večeři?
KEY

pátek 18. září 2009

SHELL OUT /šel aut/
vypláznout prachy, zaplatit - hovorová angličtina

I shelled out fifty pounds for the tickets! Dal jsem za ty lístky 50 liber!
How much did you have to shell out? Kolik jste museli zaplatit?
They shelled out a lot of money for the recording studio. Za to nahrávací studio vysolili spoustu peněz.

pátek 11. září 2009

CRAP /kræp/
kec(y), nesmysl(y), blbost(i) - hovorová angličtina

Let’s cut the crap and get down to business. Nekecejme blbosti a vraťme se zpátky k práci.
I ate so much crap. Snědl jsem tolik blbostí.
Cut the crap! Nekecej blbosti!

pátek 4. září 2009

PICKY /piki/
vybíravý - hovorová angličtina

Her daughter is a picky eater. Její dcera je vybíravá v jídle.
My boss is very picky about his clothes. Můj šéf je hrozně vybíravý co se týče oblečení.