čtvrtek 25. října 2007

FUSS /fas/
povyk, zmatek, poprask, (zbytečná) nervozita

What´s all the fuss about? Kvůli čemu ten poprask?
Stop making a fuss! Přestaňte dělat zmatek! Nezmatkujte!
She made such a fuss when Richard spilt a drop of wine on her blouse. Ztropila scénu, když ji Richard vylil na halenku kapku vína.

It's all a fuss about nothing. Je to mnoho povyku pro nic.
I don't see what the fuss is about. Nechápu, proč se s tím tolik nadělá.
We tried to arrange a ceremony with as little fuss as possible. Chtěli jsme oslavu bez zbytečného rozzruchu.

pátek 19. října 2007

DUDE /dju:d/
chlápek - US SLANG

Some dude just asked me if I knew you. Nějaký chlápek se mě teď ptal, jestli tě znám.
Dude, where were you last night? Ty, kde jsi byl minulou noc?

neděle 14. října 2007

HINT /hint/
nápověda, tip, vodítko, narážka

He hasn´t taken the hint yet. Ještě mu to nedošlo. Ještě se nedovtípil.
Could you give us a hint about how to do this exercise? Mohl byste nám dát vodítko, jak máme dělat toto cvičení?

This recipe book is full of handy (= useful) hints. Tato kuchařka je plná užitečných tipů.
He has dropped several hints to you. Už ti to několikrát naznačil.
He didn´t tell me the name but he gave me a hint. Neřekl mi to jméno, ale něco naznačil.


Translate:
1) Pochopila tu narážku a odešla.
2) Dali mi brožuru s užitečnými tipy.
3) Naznačila mu, co chtěla.
KEY

sobota 6. října 2007

COMPULSORY /kəm´palsəri/
povinný, nedobrovolný

compulsory and optional subjects - povinné a volitelné předměty
In most schools physical education is compulsory. - Na většině škol je tělocvik povinný.
compulsory education - povinná školní docházka

Translate:
1) Kolik máte povinných předmětů?
2) Školní docházka je povinná pro všechny děti.
KEY