úterý 27. února 2007

SISSY /sisi/
slaboch, padavka; zženštilý muž - hovorová angličtina

A boy is described as a sissy, especially by other boys, if he does not like sport and is afraid to do things that are slightly dangerous.
A girl is described as a sissy, especially by other girls, if she is weak and cowardly.

POZNÁMKY:
1) Slovo můžeme psát i cissy.
2) Sissy is a nickname formed from sister, given to girls to indicate their role in the family, especially the oldest female sibling. For some girls and women, sissy is used so much that it replaces the given name. The actress Sissy Spacek, whose name is actually Mary Elizabeth, is a well-known person known as "Sissy".

Translate:
1) Je to padavka, je slabý a zbabělý.
2) Nebuď takový slaboch!
KEY

neděle 25. února 2007

MEAN /mi:n/
a) zlý, nepříjemný

Stop being so mean to her! Přestaň být tak na ni zlý!
That was such a mean shop assistant. To byl tak nepříjemný prodavač.


b) mínit, mít na mysli

What do you mean by that? Co tím myslíš?
I mean... Chci říct... Myslím tím... (ujasnění předchozího)
I´m going and I mean it. Už jdu a myslím to vážně.
This is a waste of time. I mean, what is the point? Toto je ztráta času. Chci říct, k čemu to je?
I didn´t mean to hurt your feelings. Nechtěl jsem se dotknout vašich citů.

Translate:
1) Teď mi to dej! A myslím to vážně!
2) Je mi to líto, nechtěl jsem být hrubý.
3) Ty víš, co mám na mysli.
4) Nebuď na mě tak zlý!
5) Nechtěl jsem jí to říci, ale...
KEY

úterý 13. února 2007

BET /bet/
sázet (se), vsadit (se)

bet on something - vsadit na něco
bet somebody - vsadit se s někým
She likes betting on horses. Ráda sází na koně.
I bet you $25 that I'll get there. Vsadím se s tebou o $25, že se tam dostanu.
I bet ten pounds that he will be elected. Vsadím 10 liber, že bude zvolen.

neformální použití slovesa "bet":
Are you coming with us? - You bet! Jdeš s námi? - Jasně!
Do you think it´ll be sunny tomorrow? - I wouldn´t bet on it. Myslíš, že bude zítra slunečno? - Na to bych nevsázel. / Neřekl bych.
I bet she will be there! Vsadím se, že tam bude! / Určitě tam bude!

Translate:
1) Vsadila £500 000 na jednoho koně, ale všechno prohrála.
2) Budeš se se mnou dívat na ten film? - Jasně!
3) Vsadím se, že byla krásná. / Určitě byla krásná.
KEY

úterý 6. února 2007

FIRE /faiə(r)/
a) vyhodit z práce, dát vyhazov / padáka - hovorová angličtina

She was fired on the spot. Byla na místě propuštěna.
They fired him with one week´s notice. Dali mu vyhazov s jednotýdenní výpovědní lhůtou.

b) vystřelit, střílet, odpálit, vypálit

I haven´t fired a gun in years. Nevystřelil jsem si ze zbraně už léta.
Someone started firing at us. Někdo na nás začal střílet.
He fired his gun into the air. Vystřelil ze své zbraně do vzduchu.


Translate:
1) Takže tě vyhodili kvůli mně?
2) Vystřelil dvakrát nebo třikrát.
3) Neokrádej svého zaměstnavatele nebo tě vyhodí!
4) Bez varování začali střílet do davu.
KEY

sobota 3. února 2007

NEAT /ni:t/
a) velmi dobrý, fajn, prima - US SLANG

The pictures are really neat. Ty fotky jsou opravdu dobré.
Dave is a neat guy. Dave je fajn kluk.
That was a neat idea to keep them for so long. Byl to prima nápad si je nechat tak dlouho.

b) čistý, uklizený, pořádkumilovný, upravený, útulný

She had small, neat handwriting. Měla malé, úhledné písmo.
Your house is always so neat. Tvůj dům je vždycky tak uklizený.
She was wearing a neat dress. Měla na sobě elegantní šaty.
a neat little room - útulná malá místnost

Translate:
1) Máš tak úhledné písmo.
2) Přišlo to pečlivě zabaleno.
3) Její kluk vypadal opravdu prima.
4) Máme nejhodnější mamku.
5) To je ale útulné / fajn místo!
KEY